MD Takmiliyah Asasul Islamiyah

Just another WordPress.com weblog

  Iklan
 • Kategori

 • Arsip

Archive for the ‘Profil DTA’ Category

Profil DTA Asasul islamiyah

LOKASI MDA ASASUL ISLAMIYAH

Posted by dtacibatu pada Februari 24, 2010

Iklan

Posted in Profil DTA | Leave a Comment »

PERANGKAT PEMBELAJARAN MDA

Posted by dtacibatu pada Februari 24, 2010

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Satuan Pendidikan                    : MDA. Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran                           : Fiqih

Kelas / Semster                          : III / gasal

No

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Sumber/alat/ Media

Penilaian

Test

Non Test

1

 1. Memahami rukun Islam yang pertama dan menjadikannya pegangan yang kokoh dalam kehidupan

1.1.   Syahadatain

1.1.1.           Melafalkan dua kalimah syahadat dengan fasih

1.1.2.           Menjelaskan pengertian syahadat Tauhid

1.1.3.           Menjelaska pengertian syahadat Rasul

1.1.4.           dapat membedakan syahadat Tauhid dan syahadat Rasul

1.1.5.           Terbiasa membaca dua kalimah syahadat

 1. Memahami konsep bersih dan suci menurut pandangan Islam dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

2.1     Hidup Bersih

2.1.1.           Menjelaskan pengertian bersih dan suci

2.1.2.           Menyebutkan manfaat hidup bersih

2.1.3.           Menyebutkan akibat jika tidak memelihara kebersihan

2.1.4.           Peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungan

2.1.5.           Menjelaskan bahwa kebersihan itu sebahagian dari Iman

2.1.6.           Mengemukakan hadits yang menyatakan bahwa Allah menyukai kebersihan

2.1.7.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan sikap hidup bersih

2.2.                Adab buang air

2.2.1.           Menjelaskan adab buang air

2.2.2.           mengemukakan tata cara buang air menurut Islam

2.2.3.           Mengemukakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika buang air

2.2.4.           Terbiasa buang air dikamar mandi / WC

2.3.                Suci badan, pakaian dan tempat shalat

2.3.1.           Menjelaskan pengertian suci badan, pakaian dan tempat shalat

2.3.2.           Mengemukakan contoh-contoh kotoran dan najis

2.3.3.           Menjelaskan cara mensucikan kotoran dan najis

2.3.4.           Menjelaskan cara istinja dengan air , tisu dan batu

2.3.5.           Bangga memelihara kebersihan

2.3.6.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan sikap mencintai kebersihan

2.4.                Suci sebelum shalat

2.4.1.           Menjelaskan [pentingnya bersuci sebelum shalat

2.4.2.           Menyadari bahwa sahat itu menghadap Dzat Yang Maha Suci

2.4.3.           Merasa bangga jika dapat menjaga dan mempertahankan kesucian

2.4.4.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan sikap mencintai kebersihan dan kesucian (berwudlu)

 1. memahami tata cara berwudlu dan dapat melaksanakannya dengan baik

3.1.     Berwudlu

3.1.1.           Menjelaskan pengertian wudlu

3.1.2.           Mengemukakan syarat-syarat wudlu

3.1.3.           Mengemukakan rukun-rukun wudlu

3.1.4.           Mengemukakan sunat-sunat wudlu

3.1.5.           Mengemukakan hal-hal yang membatalkan wudlu

3.1.6.           Memperagakan gerakan wudlu secara tertib

3.1.7.           Melafalkan dengan fasih doa sesudah wudlu

3.1.8.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan sikap mencintai kebersihan dan kesucian

 1. Memahami bacaan adzan dan iqamah serta mampu menerapkannya

4.1. Adzan dan Iqamah

4.1.1.           Melafalkan bacaan adzan dan iqamah dengan baik

4.1.2.           Mengartikan bacaan adzan dan iqamah

4.1.3.           Menjawab adzan dan iqamah dengan benar

4.1.4.           Melafalkan doa sesudah adzan dan iqamah dengan benar

4.1.5.           Menunjukan sikap yang baik ketika mendengar adzan

 1. Memahami lafadz niat shalat fardhu dan doa iftitah

5.1. Niat shalat fardhu

5.1.1.   Melafalkan niat shalat fardhu

5.1.2.   menghafal niat shalat fardhu

5.2. Doa Iftitah

5.2.1.  Melafalkan doa Iftitah

5.2.2.  Menghafal doa iftitah dengan benar

 1. memahami dan menghafal lafadz tasbih

6.1. lafadz Tasbih

6.1.1.           Menghafal bacaan Tasbih dengan benar

6.1.2.           Menghafal bacaan ketika ruku

6.1.3.           Menghafal bacaan ketika I’tidal

6.1.4.           Menghafal bacaan ketika sujud

6.1.5.           Menghafal bacaan ketika duduk antara dua sujud

 1. Memahami dan menghafal lafadz tasyahud

7.1. Lafadz Tasyahud

7.1.1.  Menghafal bacaan Tasyahud dengan benar

7.1.2.  Menghafal bacaan Tasyahud Awal

7.1.3.  Menghafal bacaan Tasyahud Akhir

 1. Memahami dan menghafal lafadz salam

8.1. Lafadz salam

8.1.1. Melafalkan bacaan salam

8.1.2. Menghafalkan bacaan salam

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Satuan Pendidikan         : MDA. Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran              : Fiqih

Kelas / Semster             : III / gasal

No

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Sumber/alat/ Media

Penilaian

Test

Non Test

9. Mampu melaksanakan shalat lima waktu serta terbiasa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari

9.1. Shalat Lima waktu

9.1.1. Menyebutjkan nama-nama shalat lima waktu serta jumlah rakaatnya

9.1.2  Menyebutkan perlkiraan waktu-waktu sshalat lima waktu

9.1.3.  Senag melaksanakan Shalat

9.1.4.  Menunjukan perilaku yang mecerminkan sikap penjiwaan terhadap shalat

10         Memahami ketentuan-ketentuan shala dan hal yang membatalkannya

10.1.    Syarat-syarat Shalat

10.1.1.        Menyebutkan syarat wajib shalat

10.1.2.        Menyebutkan syarat syah shalat

10.1.3.        Senang melaksanakan shalt

10.2. Ruku Shalat

10.2.1. Menyebutkan rukun shalat

10.2.2. Menyebutkan urutan (tertib) shalat

10.3. Yang membatalkan shalat

10.3.1. Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat

10.3.2. terbiasa memelihara diri dari kotoran

10.3.3. Menunjukan perilaku yang mencerminkan sikap mencintai kebersihan dan kesucian

11. Mengetahui tata cara sahalat berjamaah dan memahami keutamaanya

11.1. Shalat berjamaah

11.1.1. menyebutkan syarat mengikuti imam

11.1.2. Mempraktekan shalat berjamaah

11.1.3. Terbiasa mengatur shaf dengan rapi dan lurus

11.1.4. Menjelaskan cara mengingatkan imam yang salah

11.1.5. Menjelaskan cara menjadi makmum masbuk

11.1.6. Senang melaksanakn shalat berjamaah

11.1.7. Menunjukan perilaku yang mencerminkan sikap senang tehadap kesatuan dan kebersamaan

12. Memahami bacaan doa sesudah shalat

12.1. Doa sesudah  shalat

12.1.1. Melafadzkan doa-doa sesudah shalat dengan fasih

12.1.2. terbiasa berdoa sesudah shalat

12.1.3. Senang mendekatkan diri kepada Allah

12.1.4. menunjukan perilaku yang mencerminkan sikap merendahkan diri kepada Allah

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Satuan Pendidikan               : MD. Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran                      : Al Qur’an Hadits

Kelas / Semester                   : VI / Gasal

No KD

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Sumber/ Alat/Media

Penilaian

Tes

Non Tes

1

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

1.1.   Surat Al Baqarah 1-7

1.1.1.           Melafalkan surat Al Baqarah ayat 1-7 dengan tajwid yang benar

1.1.2.           Menunjukan hukum tajwidnya

1.1.3.           Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku isi kandungan surat al baqarah 1-7

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi tentang surat Al Baqarah ayat 1-7

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          kesimpulan

–          Tugas hafalan

4 jam

Al Qur’a.n, Buku Paket

hafalan

2

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat –surat pendek dalam juz amma )

2.1.  Surat Al -Kafirun

2.1.1.           Melafalkan surat Al Kafirun dengan fasih

2.1.2.           Menyebutkan arti surat Al Kafirun

2.1.3.           Hafal surat Al Kafirun berserta artinya dengan benar

2.1.4.           Menjelaskan isi kandungan surat Al Kafirun dengan baik

2.1.5.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Kafirun

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi tentang surat Al Kafirun

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

–          Tanya jawab

–          Tugas hafalan

4 jam

Al Qur’a.n, Buku Paket

hafalan

3

Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan waqaf dan tanda-tandanya

3.1. Waqaf

3.1.1.             Menjelaskan pengertian waqaf

3.1.2.             Menyebutkan macam-macam waqaf

3.1.3.             Menunjukan tanda-tanda waqaf

3.1.4.             Menerapkan waqaf dalam bacaan Al Qur’an

 1. Pendahuluan

–          Apersepsi

–          Informasi dan pembelajaran

 1. Kegiatan inti

–          Siswa menjelasklan pengertian waqaf

–          Siswa menyebutkan macam-macam waqaf

–          Siswa menunjukan tanda-tanda waqaf

–          Siswa menerapfkan bacaan waqaf dalam Al Qur’an

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

–          Evaluasi

–          Perbaikan

6 jam

Buku Tajwid, Buku Paket, Al Qur’an

Tulisan

No KD

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Sumber/Alat/Media

Penilaian

Tes

Non Tes

4

Memahami Hadits tentang taqwa

4.1.  Hadits tentang taqwa

4.1.1.     Melafalkan hadist dengan fasih

4.1.2.           Menyebutkan arti hadits dengan benar

4.1.3.           Menjelaskan isi kandungan hadits

4.1.4.           Hafal hadits beserta artinya dengan benar

4.1.5.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi  Hadits tentang taqwa

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

–          Tugas hafalan

2 jam

Buku paket

Tulisan

5

Menghafal Al Qur’an (surat pendek yang terdapat dalam juz amma )

5.1 Surat Al A’la

5.1.1.           Melafalkan surat Al A’la dengan fasih

5.1.2.           Menyebutkan arti surat Al A’la

5.1.3.           Hafal surat Al A’la beserta artinya dengan benar

5.1.4.           Menjelaskan isi kandungan surat Al A’la dengan baik

5.1.5.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al A’la

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi tentang surat Al A’la

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

–          Tanya jawab

Tugas hafalan

6 jam

Al Qur’an, Buku Paket

Hafalan

6

Memahami hadits tentang menyayangi anak yatim piatu

6.1.  Hadits tentang menyayangi anak yatim piatu

6.1.1.     Melafalkan hadits dengan fasih

6.1.2.           Menyebutkan arti hadits dengan benar

6.1.3.           Menjelaskan isi kandungan hadits

6.1.4.           Hafal hadits beserta artinya dengan benar

6.1.5.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi  Hadits tentang menyayangi yatim piatu

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

Tugas hafalan

4 jam

Buku paket

Tulisan

Hafalan

Mengetahui :

Kepala ,

H O L I D

Cikembar

Wali Kelas ,

(ZENAL ABIDIN , A.Ma )

SILABUS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Satuan Pendidikan               : MD. Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran                      : Al Qur’an Hadits

Kelas / Semester                   : VI / Genap

No KD

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Sumber/ Alat/Media

Penilaian

Tes

Non Tes

7

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

7.1.  Surat Al   Baqarag ayat 255

7.1.1.           Melafalkan surat Al Baqarah ayat 255 dengan tajwid yang benar

7.1.2.           Menunjukan hukum-hukum bacaan tajwid dengan benar

7.1.3.           Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Baqarah ayat 255

 1. Pendahuluan

–          Apersepsi

–          Informasi dan pembelajaran

 1. Kegiatan inti

–          Siswa melafalkan surat Al Baqarah ayat 255

–          Siswa menunjukan hukum-hukum bacaan tajwid dengan benar

–          Siswa menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Baqarah ayat 255

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

–          Evaluasi , perbaikan

2 jam

Al Qur’an , Buku paket

Hafalan

8

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

8.1.  Bacaan mad             Thabi’i

8.1.1.           menjelaskan pengertian mad Thabi’I

8.1.2.           Menjelaskan cara membaca mad thabi’I

8.1.3.           Melafalkan bacaan mad thabi’I dengan tepat

8.1.4.           Menunjukan contoh mad thabi’I

8.1.5.           Menerapkan mad thabi’I dalam bacaan Al Qur’an

 1. Pendahuluan

–          Apersepsi

–          Informasi dan pembelajaran

 1. Kegiatan inti

–          Siswa menjelaskan pengertian mad thabi’I

–          Siswa menunjukan cara membaca mad thabi’I

–          Siswa melafalkan bacaan mad thabi’I

–          Siwa menerapkan bacaan mad thabi’I dalam bacaan Al qur’an

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

Perbaikan

Tugas individu

6 jam

Buku tajwid, Al Qur’an, Buku paket

Tulis

9

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat –surat pendek dalam juz amma )

9.1.  Surat Al Quraisy

9.1.1            Melafalkan surat Al Quraisy dengan fasih

9.1.2            Menyebutkan arti surat Al Quraisy

9.1.3            Hafal surat Al Quraisy berserta artinya dengan benar

9.1.4            Menjelaskan isi kandungan surat Al Quraisy dengan baik

9.1.5            Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Quraisy

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi tentang surat Al Quraisy

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

–          Tanya jawab

–          Tugas hafalan

4 jam

Al Qur’a.n, Buku Paket

hafalan

No KD

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi Waktu

Sumber/ Alat/Media

Penilaian

Tes

Non Tes

10

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

10.1  Surat Al Baqarah 284-286

10.1.1         Melafalkan surat Al Baqarah ayat 284-286 dengan tajwid yang benar

10.1.2         Menunjukan hukum tajwidnya

10.1.3         Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku isi kandungan surat al baqarah 284-286

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi tentang surat Al Baqarah ayat 1-7

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          kesimpulan

–          Tugas hafalan

6  jam

Al Qur’a.n, Buku Paket

hafalan

11

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat –surat pendek dalam juz amma )

11.1. Surat Al -Kautsar

11.1.1         Melafalkan surat Al Kautsar dengan fasih

11.1.2.        Menyebutkan arti surat Al Kautsar

11.1.3.        Hafal surat Al Kautsar berserta artinya dengan benar

11.1.4.        Menjelaskan isi kandungan surat Al Kautsar dengan baik

11.1.5.        Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Kautsar

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi tentang surat Al Kautsar

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

–          Tanya jawab

–          Tugas hafalan

2  jam

Al Qur’a.n, Buku Paket

hafalan

12

Memahami hadits tentang shalat

12.1 Hadits tentang Shalat

12.1.1   Melafalkan hadits dengan fasih

12.1.2         Menyebutkan arti hadits dengan benar

12.1.3.        Menjelaskan isi kandungan hadits

12.1.4.        Menjelaskan isi kandungan hadits

12.1.5.        Hafal hadits beserta artinya dengan benar

12.1.6.        Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi  Hadits tentang menyayangi yatim piatu

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

Tugas hafalan

4 jam

Buku paket

Tulisan

Hafalan

13

Memahami hadits tentang shalat berjamaah

13..1 Hadits tentang Shalat berjamah

13.1.1    Melafalkan hadits dengan fasih

13.1.2    Menyebutkan arti hadits dengan benar

13.1.3         Menjelaskan isi kandungan hadits

13.1.4         Hafal hadits beserta artinya dengan benar

13.1.5         Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

 1. Pendahuluan

–          Apessepsi

–          Motivasi

 1. Kegiatan inti

–          Informasi  Hadits tentang shalat berjamaah

–          Tanya Jawab

 1. Kegiatan akhir

–          Kesimpulan

Tugas hafalan

4 jam

Buku paket

Tulisan

Hafalan

STANDAR KOMPETENSI SATUAN PENDIDIKAN

Satuan Pendidikan                               : MD. Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran                                      : Al Qur’an Hadits

Kelas/ Semester                                    : VI / Gasal

No KD

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

1

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

1.1     Surat Al Baqarah 1-7

1.1.1            Melafalkan surat Al Baqarah ayat 1-7 dengan tajwid yang benar

1.1.2            Menunjukan hukum tajwidnya

1.1.3            Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku isi kandungan surat al baqarah 1-7

2

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat –surat pendek dalam juz amma )

2.1.  Surat Al -Kafirun

2.1.1            Melafalkan surat Al Kafirun dengan fasih

2.1.2.           Menyebutkan arti surat Al Kafirun

2.1.2            Hafal surat Al Kafirun berserta artinya dengan benar

2.1.3            Menjelaskan isi kandungan surat Al Kafirun dengan baik

2.1.4            Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Kafirun

3

Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan waqaf dan tanda-tandanya

3.1. Waqaf

3.1.1                  Menjelaskan pengertian waqaf

3.1.2                 Menyebutkan macam-macam waqaf

3.1.3                 Menunjukan tanda-tanda waqaf

3.1.4                 Menerapkan waqaf dalam bacaan Al Qur’an

4

Memahami Hadits tentang taqwa

4.1.  Hadits tentang taqwa

4.1.1.     Melafalkan hadist dengan fasih

4.1.2            Menyebutkan arti hadits dengan benar

4.1.3             Menjelaskan isi kandungan     hadits

4.1.4            Hafal hadits beserta artinya dengan benar

4.1.5            Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

5

Menghafal Al Qur’an (surat pendek yang terdapat dalam juz amma )

5.1 Surat Al A’la

5.1.1     Melafalkan surat Al A’la dengan fasih

5.1.2            Menyebutkan arti surat Al A’la

5.1.3            Hafal surat Al A’la beserta artinya dengan benar

5.1.4            Menjelaskan isi kandungan surat Al A’la dengan baik

5.1.5            Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al A’la

6

Memahami hadits tentang menyayangi anak yatim piatu

6.1.  Hadits tentang menyayangi anak yatim piatu

6.1.1.     Melafalkan hadits dengan fasih

6.1.2            Menyebutkan arti hadits dengan benar

6.1.3            Menjelaskan isi kandungan hadits

6.1.4            Hafal hadits beserta artinya dengan benar

6.1.5            Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

STANDAR KOMPETENSI SATUAN PENDIDIKAN

Satuan Pendidikan                               : MD. Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran                                      : Al Qur’an Hadits

Kelas/ Semester                                    : VI / Genap

No KD

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Indikator

7

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

7.1.  Surat Al   Baqarag ayat 255

7.1.1            Melafalkan surat Al Baqarah ayat 255 dengan tajwid yang benar

7.1.2            Menunjukan hukum-hukum bacaan tajwid dengan benar

7.1.3            Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Baqarah ayat 255

8

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

8.1.  Bacaan mad             Thabi’i

8.1.1            menjelaskan pengertian mad Thabi’I

8.1.2            Menjelaskan cara membaca mad thabi’I

8.1.3            Melafalkan bacaan mad thabi’I dengan tepat

8.1.4            Menunjukan contoh mad thabi’I

8.1.5            Menerapkan mad thabi’I dalam bacaan Al Qur’an

9

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat –surat pendek dalam juz amma )

9.1.  Surat Al Quraisy

9.1.1            Melafalkan surat Al Quraisy dengan fasih

9.1.2            Menyebutkan arti surat Al Quraisy

9.1.3            Hafal surat Al Quraisy berserta artinya dengan benar

9.1.4            Menjelaskan isi kandungan surat Al Quraisy dengan baik

9.1.5            Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Quraisy

10

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

10.2  Surat Al Baqarah 284-286

10.1.1         Melafalkan surat Al Baqarah ayat 284-286 dengan tajwid yang benar

10.1.2         Menunjukan hukum tajwidnya

10.1.3         Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku isi kandungan surat al baqarah 284-286

11

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat –surat pendek dalam juz amma )

11.1. Surat Al -Kautsar

11.1.1         Melafalkan surat Al Kautsar dengan fasih

11.1.2         Menyebutkan arti surat Al Kautsar

11.1.3         Hafal surat Al Kautsar berserta artinya dengan benar

11.1.4         Menjelaskan isi kandungan surat Al Kautsar dengan baik

11.1.5         Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Kautsar

12

Memahami hadits tentang shalat

12.1 Hadits tentang Shalat

12.1.1   Melafalkan hadits dengan fasih

12.1.2   Menyebutkan arti hadits dengan  benar

12.1.3   Menjelaskan isi kandungan hadits

12.1.4   Menjelaskan isi kandungan hadits

12.1.5      Hafal hadits beserta artinya        dengan benar

12.1.6      Menunjukan perilaku     yang mencerminkan isi hadits

13

Memahami hadits tentang shalat berjamaah

13..1 Hadits tentang Shalat berjamah

13.1.1    Melafalkan hadits dengan fasih

13.1.2    Menyebutkan arti hadits dengan benar

13.1.3         Menjelaskan isi kandungan hadits

13.1.4         nHafal hadits beserta artinya dengan benar

13.1.5         Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

PENENTUAN KRETERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

Satuan Pendidikan                               : MD. Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran                                      : Al Qur’an Hadits

Kelas/Semester                                     : VI / I,  II

SKBM                                                    : 69,0

No KD

Kompetensi Dasar dan Indikator

Standar Ketuntasan Belajar

Nikai KKM

Kreteria Penentuan Ketuntasan

Kompleksitas

Daya Dukung

Intake Siswa

1

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

v     Melafalkan surat Al Baqarah ayat 1-7 dengan tajwid yang benar

v     Menunjukan hukum tajwidnya

v     Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku isi kandungan surat al baqarah 1-7

70

65

60

70

70

70

95

70

70

78

68

67 / 71

2

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat-surat pendek dalam juz amma)

v      Melafalkan surat Al Kafirun dengan fasih

v      Menyebutkan arti surat Al Kafirun

v      Hafal surat Al Kafirun berserta artinya dengan benar

v      Menjelaskan isi kandungan surat Al Kafirun dengan baik

v      Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Kafirun

70

60

70

60

60

70

70

70

70

70

95

70

80

65

65

78

67

73

65

65/ 70

3

Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan waqaf dan tanda-tandanya

v      Menjelaskan pengertian waqaf

v      Menyebutkan macam-macam waqaf

v      Menunjukan tanda-tanda waqaf

v      Menerapkan waqaf dalam bacaan Al Qur’an

60

60

60

60

70

70

70

70

70

65

65

65

67

65

65

65/ 65.5

4

Memahami hadits tentang taqwa

v     Melafalkan hadist dengan fasih

v     Menyebutkan arti hadits dengan benar

v     Menjelaskan isi kandungan hadits

v     Hafal hadits beserta artinya dengan benar

v     Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

70

65

65

65

60

70

70

70

70

65

80

70

70

65

65

73

68

68

67

63 / 68

5

Menghafal Al Qur’an (surat-surat pendek yang terdapat dalam juz amma)

v      Melafalkan surat Al A’la dengan fasih

v      Menyebutkan arti surat Al A’la

v      Hafal surat Al A’la beserta artinya dengan benar

v      Menjelaskan isi kandungan surat Al A’la dengan baik

v      Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al A’la

70

60

65

60

60

70

65

65

65

65

95

65

70

65

65

78

63

67

63

63 / 68

6

Memahami Hadits tentang menyayangi anak yatim piatu

v      Melafalkan hadits dengan fasih

v      Menyebutkan arti hadits dengan benar

v      Menjelaskan isi kandungan hadits

v      Hafal hadits beserta artinya dengan benar

v      Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

70

65

65

70

60

70

70

70

70

65

90

80

70

80

65

78

71

68

73

63 / 70

No KD

Kompetensi Dasar dan Indikator

Standar Ketuntasan Belajar

Nikai KKM

Kreteria Penentuan Ketuntasan

Kompleksitas

Daya Dukung

Intake Siswa

7

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

v      Melafalkan surat Al Baqarah ayat 255 dengan tajwid yang benar

v      Menunjukan hukum-hukum bacaan tajwid dengan benar

v      Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Baqarah ayat 255

70

65

60

70

70

70

90

70

65

78

68

65 / 70

8

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

v      menjelaskan pengertian mad Thabi’I

v      Menjelaskan cara membaca mad thabi’I

v      Melafalkan bacaan mad thabi’I dengan tepat

v      Menunjukan contoh mad thabi’I

v      Menerapkan mad thabi’I dalam bacaan Al Qur’an

65

65

65

65

65

70

70

70

65

65

70

70

70

65

65

68

68

68

65

65 / 67

9

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat-surat pendek dalam juz amma)

v      Melafalkan surat Al Quraisy dengan fasih

v      Menyebutkan arti surat Al Quraisy

v      Hafal surat Al Quraisy berserta artinya dengan benar

v      Menjelaskan isi kandungan surat Al Quraisy dengan baik

v      Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Quraisy

70

70

70

65

65

70

70

80

70

65

95

80

70

65

65

78

73

73

67

65 / 71

10

Membaca Al Qur’an dengan tajwid yang benar

v      Melafalkan surat Al Baqarah ayat 284-286 dengan tajwid yang benar

v      Menunjukan hukum tajwidnya

v      Menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku isi kandungan surat al baqarah 284-286

70

65

65

70

70

65

80

70

65

73

68

65 / 69

11

Memahami isi kandungan Al Qur’an (surat-surat pendek dalam juz amma

v      Melafalkan surat Al Kautsar dengan fasih

v      Menyebutkan arti surat Al Kautsar

v      Hafal surat Al Kautsar berserta artinya dengan benar

v      Menjelaskan isi kandungan surat Al Kautsar dengan baik

v      Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Al Kautsar

70

70

65

65

65

70

70

70

70

65

95

80

80

65

65

78

73

71

67

65 / 70

12

Memahami hadits tentang shalat

v      Melafalkan hadits dengan fasih

v      Menyebutkan arti hadits dengan  benar

v      Menjelaskan isi kandungan hadits

v      Menjelaskan isi kandungan hadits

v      Hafal hadits beserta artinya        dengan benar

v      Menunjukan perilaku     yang mencerminkan isi hadits

70

65

65

65

65

70

70

70

70

65

90

80

70

70

65

77

71

68

68

65 / 69

13

Memahami hadits tentang shalat berjamaah

v      Melafalkan hadits dengan fasih

v      Menyebutkan arti hadits dengan benar

v      Menjelaskan isi kandungan hadits

v      Hafal hadits beserta artinya dengan benar

v      Menunjukan perilaku yang mencerminkan isi hadits

70

65

65

65

65

70

70

70

70

65

90

80

70

70

65

77

71

67

67

65 / 69

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Indikator

1

2

3

1.     
Mengenal dan mampu membaca kalimat dan
potongan ayat – ayat Al Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     
Mengenal dan memiliki keterampilan
dasar menulis huruf Al Qur’an

 

 

3.     
Mampu menulis angka arab 1  sampai 10

4.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membedakan bacaan hamzah mati, ‘ain mati, kaf mati dan qof mati

1.2  Mampu membaca allif washol

1.3  Mampu membaca waqof, Mad’aridl Lis sukun dan mad’aridl

1.4  Mampu membaca Ta marbuthoh ketika waqof dan tidak waqof

1.5  Mampu melafalkan bacaan 5 harokat dan mengenal wau zaidah

1.6  Mampu membaca kalimat bertasydid dan bacaan dengung (gunnah) serta
alif lam syamsiah

1.7  Mampu melafalkan lapadzh Alah

1.8  Mampu melafalkan bacaan idghom

1.9  Mampu membaca enam harokat pada mad lazim Mustaqqol Kalimi

1.10         
Mampu membaca Nun mati dan Tanwin mati
ketika berhadapan dengan huruf Ba

 

1.11         
Mampu membaca Nun mati dan Tanwin
ketika berhadapan dengan huruf ikhfa

1.12         
Mampu mengucapkan bacaan waqof. Isymam
dan Tashil

2.1 Mampu menulis huruf sambung dua, tiga dan empat huruf

2.2 Mampu menulis huruf sambung yang terdiri dari lima, enam dan tujuh huruf

2.3 Mampu
mewarnai kaligrafi

3.1 Mampu
menulis angka Arab dari 1 sampai 10

 

4.1 Hafal Al Qur’an surat – surat pendek (Al Kautsar, Al Ma’un, dan Al
Quraisy, Al Fiel, Al Humazah, Al A’rsy dan At Takasur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu melafalkan dan menghafalkan
Hadits dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Melafalkan dan menghafal hadits tentang kasih sayang

1.2  Menghafalkan hadits tentang beribadah hanya kepada Allah

1.3  Melafalkan dan menghafal hadits tentang ucapan salam

1.4  Melafalkan hadits tentang berjabat tangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal kisah – kisah Rasul

 

1.1  Mengenal Nabi dan Rasul

1.2  Mengenal Nabi Musa yang gagah berani

1.3  Mengenal Nabi Isa putra Maryam

1.4  Membiasakan cinta Rasul

1.5  Mengenal Nabi Muhammad SAW idolaku

1.6  Mengenal Nabiku luar biasa

1.7  Nabi Muhammad SAW khotabin nabiyyin

1.8  Mengenal sifat wajib di Rasul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Membiasakan beradab secara Islami kepada tamu

1.2  Membiasakan melestarikan alam, sampah musuhku

1.3  Membiasakan beradab secara Islami berpakaian dan bercermin

1.4  Membiasakan bersahabat dengan fauna

1.5  Membiasakan memelihara tumbuhan secara Islami menanam tumbuhan hijau
menyejukkan dan memelihara air

1.6  Membiasakan beradab secara Islami pergi ke mesjid

1.7  Membiasakan beradab dan berdo’a mendengar adzan dan sesudah adzan

1.8  Membiasakan berdo’a dan adab ketika sakit

1.9  Membiasakan adab secara Islami berdo’a dan adab menjenguk orang sakit

1.10         
Membiasakan beradab secara Islami
berdo’a dan adab memperoleh kesehatan

1.11         
Membiasakan beradab berdo’a kebaikan
dunia akhirat, keluar rumah, naik kendaraan

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal shalat lima waktu

 

1.1  Mampu melaksanakan shalat lima
waktu

1.2  Memahami ketentuan – ketentuan shalat dan hal – hal yang
membatalkannya

1.3  Mampu memahami tata cara shalat berjamaah serta memahami bacaan do’a
sesudah shalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui bentuk – bentuk tulisan
huruf hijaiyah yang bersambungan yang terdiri dari dua huruf atau lebih dan
mampu menuliskannya, serta membacanya dengan baik dan benar

1.1  Mampu menuliskan huruf – huruf hijaiyah yang bersambung yang terdiri
dari 2 huruf hijaiyah atau lebih yang ditulis paa awal kata, tengah kata atau
akhir kata serta mampu membacanya dengan baik dan benar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal
dengan tajwid yang baik

2.     
Mengenal dan memiliki keterampilan dasar
menulis huruf arab

3.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membaca Al Qur’an secara murottal juz 5 s.d Juz 8

 

2.1 Mampu
menyalin teks ayat pilihan

2.2 Mampu
menyalin teks do’a harian

 

3.1 Hafal surat – surat pendek (At Tien, Al Insyiroh,     AD Dulha dan Al Lail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu melafalkan dan menghafal hadits
pendek tentang cara makan dan minum dalam kehidupan sehari – hari

 

 

 

2.     
Mampu melafalkan hadits tentang hormat
kepada guru

1.1  Hafal dan gemar membaca hadits tentang cara makan dan minum

1.2  Hafal dan gemar membaca hadits tentang berdo’a

1.3  Hafal dan gemar membaca hadits tentang menggunakan tangan kanan pada
waktu makan

1.4  Hafal hadits tentang makan jangan berlebihan

1.5  Melafalkan dan hafal hadits tentang 
makan dan minum jangan berdiri

2.1  Hafal hadits tentang hormat kepada guru dalam kehidupan sehari – hari

2.2  Mampu membedakan hormat kepada guru dan teman dalam kehidupan sehari
– hari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu mengenal makhluk – makhluk gaib,
mencintai Rasul dan Al Qur’an

 

 

1.1  Mengimani adanya malaikat dan jin

1.2  Meyakini dan memahami adanya Nabi dan Rasul

1.3  Meyakini dan memahami Nabi Muhammad Rasulullah

1.4  Meyakini adanya Rakib dan Atid

1.5  Membiasakan melaksanakan Al Qur’an

1.6  Meneladani, mencintai tokoh yang berakhlak mulia dan menjauhi sifat
tokoh yang buruk (Nabi Musa dan Firaun)

1.7  Mengenal Nabi Isa dan nasrani

1.8  Mengenal tahun baru masehi dan tahun baru Islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Membiasakan disiplin

1.2  Membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari – hari silaturahmi
(menjalin rasa kasih sayang)

1.3  Menunjukan Taawun

1.4  Menceritakan, berani meminjam, berani mengembalikan

1.5  Ihtiyat ( Kehati – hatian )

1.6  Mampu menjelaskan qanaah (menerima dengan hati syukur apapun pemberian
Allah )

1.7  Mampu mencintai dan meneladani tokoh yang mulia (kesederhanaan Nabi
Muhamma SAW)

1.8  Mampu mencintai dan meneladani keteguhan dan kecerdasan Nabi Ibrahim

1.9  Membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela dalam kehidupan
sehari – hari (Bakhil, kikir, hasad, adawah, Alajalah, ghadab dan Riya)

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan shalat sunnah

2.     
Mengenal tentang konsep shalat jama’
dan Qashar

3.     
Mengenal tentang sujud Sahwi dan sujud
Syukur

4.     
Mengenal hal – hal ketika shalat dalam
keadaan sakit

1.1  Memahami tata cara shalat sunnah

 

 

2.1 Memahami
tata cara shalat Jama’ dan Qashar

 

3.1 Memahami
tata cara sujud Sahwi

3.2 Memahami
tata cara sujud Syukur

4.1 Memahami
tata cara shalat dalam keadaan sakit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal sejarah kerasulan Nabi Muhamad
serta dapat mengambil contoh teladannya

2.     
Mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan
para sahabatnya serta mengenal kepribadiannya

 

3.     
Mengenal tata cara Nabi Muhammad SAW
dalam membawa masyarakat dan keluarganya

4.     
 

1.1  Memahami kerasulan Nabi Muhammad serta mengagumi sifat – sifat rasul
dalam berdakwah

 

 

2.1 Menyebutkan
dakwah – dakwah Nabi Muhammad

2.2 Meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya

2.3 Memahami beratnya perjuangan nabi dan para sahabatnya pada
awal  kerasulan

3.1 Memahami cara Nabi Muhammad dalam membina masyarakat serta reaksi
kaum kafir terhadap upayanya tersebut

3.2 Memahami kehidupan keluarga Nabi Muhammad dan upaya – upaya beliau
dalam membina rumah tangga

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui tulisan kalimat – kalimat
sederhana bahasa arab dari ayat – ayat pilihan, serta mampu membacanya dan
memahami maknanya

1.1  Mampu menulis kalimat – kalimat bahasa arab dan ayat – ayat pilihan
serta mampu membacanya dan memahami makananya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
III / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu membaca Al Qur’an secara murottal
dengan Tajwid yang baik

2.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membaca Al Qur’an secara murottal Juz 14 s.d Juz 18

 

2.1  Hafal surat – surat pendek (Al Ala, At Thorik dan Al
Buruj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
III / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu melafalkan hadits – hadits pendek
tentang keutamaan iman dan amal ibadah

 

1.1  Melafalkan dan hafal hadits keutamaan iman

1.2  Melafalkan dan hafal hadits tentang malu sebagian dari iman

1.3  Melafalkan dan hafal hadits keutamaan tentang tanda iman

1.4  Melafalkan dan hafal hadits menghormati tetangga

1.5  Melafalkan dan hafal hadits menghormati tamu

1.6  Melafalkan dan hafal hadits cinta sesama mu’min

1.7  Melafalkan dan hafal hadits selalu ingat kepada Allah

1.8  Melafalkan dan hafal hadits amal paling utama

1.9  Melafalkan dan hafal serta mengartikan Hadits tentang amal yang
dicintai Allah 

1.10         
Melafalkan dan hafal hadits membaca dan
menterjemahkan Hadits tentang kejam dunia akhirat

1.11         
Melafalkan dan hafal hadits tentang
penilaian Allah

1.12         
Melafalkan dan hafal hadits tentang
penentu ibadah

1.13         
Melafalkan dan hafal hadits tentang
pengganti kebaikan

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
III / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami 20 sifat wajib di Allah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     
Mengetahui adanya makhluk gaib yang
lain

1.1  Menghayati, meyakini bahwa Allah senantiasa melihat dan dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

1.2  Menghayati, meyakini bahwa Allah senantiasa mendengar dengan alasan
dan bukti – bukti sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari –
hari

1.3  Menghayati dan meyakini bahwa Allah senantiasa mendengar dengan
alasan dan bukti – bukti sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan
sehari – hari

1.4  Menghayati dan meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang
dengan alasan dan bukti – bukti sederhana serta dapat menerapkan dalam
kehidupan sehari – hari

2.1 Meyakini
adanya jin, setan dan iblis

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
III / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Menjelaskan akhlak Islami dalam
pergaulan

 

1.1  Mencintai dan meneladani tokoh yang berakhlak mulia dalam kehidupan
sehari – hari

1.2  Membiasakan diri dengan sifat – sifat terpuji dalam kehidupan sehari
– hari

1.3  Meneladani/mencintai tokoh yang berakhlak mulia dalam kehidupan
sehari – hari

1.4  Terbiasa menjauhkan diri dari sifat – sifat tercela dalam kehidupan
sehari – hari

1.5  Membiasakan diri mandi dan berpakaian dengan baik (adab mandi dan
berpakaian)

1.6  Membiasakan diri dengan kalimat thayyibah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
III / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

 1. Mengetahui hal – hal yang berkaitan dengan Zakat

 

 1. Mengenal hal – hal yang berkaitan dengan
  shodaqoh, infak dan wakaf

1.1  Memahami hukum Islam tentang zakat

1.2  Memahami tata cara mengeluarkan zakat uang, biji – bijian, buah –
buahan dan harta perniagaan

 

2.1 Memahami hukum Islam tentang Shodaqoh, Infak
dan Wakaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
III / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

 1. Mengetahui peristiwa Isra Mi’raj Nabi Muhammad
  SAW dan dapat mengambil hikmah dan mampu meneladani ketabahan Nabi

1.1 Memahami
peristiwa Isra Mi’raj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
III / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal percakapan sederhana tentang
ilmu, lingkungan sekolah dan rumah

 

1.1  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺒﻌﺾﺍﻻﺸﻴﺎﺀﻓﻰ
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ﺩﻠﻙ – ﺗﻠﻙ + ﻫﻢ

1.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺍﻠﻤﻬﻨﺔ
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ﺍﺴﻢﺍﻠﺸﺭﺓ / ﻀﻴﺭ + ﺍﻠﻤﻬﻨﺔ

1.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi ﺗﻌﺭﻴﻑ ﺑﺎﺍﻻﺴﻡ dengan
menggunakan struktur / kalimat yang meliputi

1.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻤﺭﺍﺠﻌﻪ
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputimateri pokok semester 1
(1.1-1.4) dan semester II (1.1-1.3)

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
IV / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal
dengan Tajwid yang baik

2.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal Juz 25 s.d Juz 30

2.1 Hafal surat – surat pendek (‘Abasa, An Nazi’at dan An
Naba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
IV / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami isi yang terkandung
dalam “Al Hadits” dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Memahami Hadits tentang Iman, Islam, Ihsan

1.2  Mengamalkan Hadits tentang berjabat tangan

1.3  Memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari – hari Hadits
tentang ucapan salam

1.4  Menyebutkan Hadits tentang tata cara duduk

1.5  Memahami kandungan Hadits bergaul dengan orang lain

1.6  Memahami dan mengamalkan Hadits tentang jangan berisik

1.7  Melafadzkan dan hafal Hadits tentang Mu’min sesama mu’min seperti
bangunan

1.8  Memahami kandungan hadits tentang menutupi aib

1.9  Membaca dan menterjemahkan hadits tentang jangan mencaci maki

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
IV / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meyakini dan beriman kepada Malaikat
Allah

 

2.     
Meyakini dan beriman kepada kitab –
kitab Allah

 

3.     
Meyakini dan beriman kepada Rasul –
rasul Allah

 

4.     
Memahami dan meyakini adanya Ulul Azmi

 

5.     
Memahami dan meyakini adanya mu’jizat
Allah yang diturunkan kepada Rasulnya

6.     
Mengetahui keturunan Nabi Muhammad SAW
dan kewajiban mencintai keturunan, dan keluarga Nabi Muhammad SAW

7.     
Memahami dan meyakini adanya hari akhir

8.     
Memahami dan meyakini adanya qadla dan
qadar

1.1  Menjelaskan pengertian Malaikat

1.2  Pengertian Iman kepada Malaikat

2.1 Pengertian
Iman Kepada Kitab Allah

2.2 Pengertian
Kitab Al Qur’an

3.1 Pengertian
Iman kepada Rasul – rasul Allah

 

4.1 Pengertian
Rasul Ulul Azmi

4.2 Sifat –
sifat yang dimiliki Rasul

5.1 Pengertian
mu’jijat

 

6.1 Menjelaskan keluarga dan keturunan Nabi Muhammad SAW

 

7.1 Pengertian
Iman kepada hari akhir

 

8.1 Pengertian
qadla dan qadar

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
IV / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

2.     
Memahami dan membiasakan diri memiliki
adab sopan santun dalam kehidupan sehari – hari

3.     
Memahami dan menjauhkan diri berakhlak
tercela dalam kehidupan sehari – hari

4.     
Memahami dan membiasakan diri dengan
kalimah Tayyibah dalam kehidupan sehari – hari

1.1  Membiasakan diri dengan akhlak terpuji, memelihara persatuan dan
persaudaraan

 

 

2.1 Membiasakan diri memiliki adab bertamu dan adab menjenguk orang
sakit

 

 

3.1 Membiasakan diri menjauhi akhlak tercela, dendam dan adu domba

 

4.1 Membiasakan
diri dengan kalimat Tayyibah

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
IV / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal tata cara  bermuamalah

 

2.     
Mengenal tentang pinjam meminjam sewa
menyewa dan ujrah (upah)

1.1  Memahami hukum islam tentang jual beli, khiyar dan riba serta mampu
menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

2.1 Memahami tata cara pinjam meminjam , sewa menyewa dan ujrah (upah)
dalam Islam serta mampu mempedomani dalam kehidupan sehari – hari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
IV / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal keadaan masyarakat Madinah
pada awal kedatangan Nabi dan perubahannya setelah Nabi membina masyarakat
Madinah

1.1  Memahami masyarakat Madinah dari segi sosial, agama dan perekonomian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
IV / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
berbahasa Arab ± 200 kata dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang
diprogramkan

 

1.1  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺤﺪﻴﻗﺔ ﺍﻠﺒﺕ
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ﺍﻝ + ﺍﺴﻢ + ﺍﺴﻢ

 

1.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻠﺠﻠﻭﺱ
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ﻫﻝ + ﻫﺫﺍ \ ﻫﺫﻩ + ﺍﻝ + ﺍﺴﻢ
+ ﺍﺴﻢ

 

1.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻔﻰ ﺍﻠﺼﻒ
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ﺍﺩﻭﺍﺕﺍﻠﺠﺮ

 

1.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻣﺮﺍﺠﻌﻪ
dengan menggunakan struktur / kalimat

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
V / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Hafal terjemah Lafzhiyah Al Qur’an Juz
‘Amma

 

2.     
Mampu membaca Al Qur’an dengan benar

 

1.1  Hafal Terjemah secara Lafzhiyah QS. Al Ghosiyah, Al Fajar, Al Balad,
As Syamsi, Al Lail, Ad Dhuha, Al Insyiroh, At Tien

2.1  Membaca Al Qur’an dengan Tajwid yang benar

2.2  Memahami isi kandungan Al Qur’an surat Al Baqoroh dan Al Imron

2.3  Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan wakaf dan tanda bacanya

2.4  Menghafal Al Qur’an (Surat – surat pendek dalam Juz
Amma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
V / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami isi yang terkandung
dalam “Al Hadits” dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Memahami Hadits tentang Shalat

1.2  Memahami Hadits tentang Shalat Berjama’ah

1.3  Memahami Hadits tentang pondasi Islam

1.4  Memahami Hadits tentang tanda iman

1.5  Memahami Hadits tentang kunci shalat

1.6  Memahami kandungan Haits tentang tinggalkan yang ragu

1.7  Memahami kandungan Hadits tentang murah tangan

1.8  Memahami kandungan Hadits tentang tunjukan yang baik

1.9  Memahami kandungan Hadits tentang nilai pengaruh yatim

1.10         
Memahami kandungan Hadits tentang murah
senyum

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
V / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meyakini dan beriman kepada Rasul –
rasul Allah

2.     
Memahami dan meyakini adanya rasul Ulul
Azmi

3.     
Memahami dan meyakini adanya mu’jizat
Allah yang diturunkan kepada Rasulnya

4.     
Memahami dan meyakini adanya hari akhir

5.     
Memahami dan meyakini adanya alam ghaib
yang berhubungan dengan hari akhir

6.     
Memahami dan meyakini adanya qadla dan
qadar

1.1  Pengertian Iman kepada Rasul – rasul Allah

 

2.1  Pengertian Rasul Ulul Azmi

 

3.1 Pengertian mu’jizat

3.2 Mu’jizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya

 

4.1 Pengertian hari akhir

 

5.1 Menjelaskan perkara yang akan terjadi di hari
akhir (qiyamah)

 

 

6.1 Pengertian qadla dan qadar

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
V / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meningkatkan pemahaman tentang pemurah
pengasih dan penyayang

2.     
Meningkatkan pemahaman tentang acuh tak
acuh dan ingkar janji

3.      Meningkatkan pemahaman tentang adab membaca Al Qur’an

4.     
Meningkatkan pemahaman tentang tahlil
dan hauqolah

5.     
Meningkatkan pemahaman tentang adab
berdo’a

 

6.     
Meningkatkan pemahaman tentang Islam
sepenuhnya

7.     
Meningkatkan pemahaman tentang rajin,
ulet dan tekun

8.     
Meningkatkan pemahaman tentang juhud

1.1  Membiasakan diri dengan sifat – sifat terpuji

 

 

2.1 Terbiasa menjauhkan diri
dari sifat tercela

 

 

3.1 Mengetahui dan memahami adab membaca Al Qur’an serta dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

4.1 Membiasakan diri dengan
kalimat Thoyyibah

 

5.1 Mengetahui dan memahami adab ketika berdo’a serta dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

6.1 Mengetahui dan memahami tentang Islam sepenuhnya

7.1 Mengetahui dan memahami
arti rajin

 

8.1 Membiasakan diri dengan
sifat terpuji

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
V / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal konsep shalat sunah

 

2.     
Mengenal konsep sujud

 

3.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan puasa

 

 

 

4.     
Mengetahui adanya hak orang lain di
dalam harta kita

5.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan infak shodaqoh dan hadiah

1.1  Memahami macam – macam shalat sunah serta mampu mengamalkannya dalam
kehidupan sehari – hari

2.1  Memahami dan sujud di luar shalat dan mampu mengamalkannya dalam
kehidupan sehari – hari

3.1  Memahami pengertian puasa, tata cara berpuasa serta mampu
mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari

3.2  Memahami macam – macam puasa serta mampu mengamalkannya dalam
kehidupan sehari – hari

4.1  Memahami pengertian zakat mal dan mustahiq serta mampu mengamalkannya
dalam kehidupan sehari – hari

5.1  Memahami macam – macam pengeluaran harta di luar zakat serta mampu
mengamalkannya dalam perilaku ibadah 
sehari – hari

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
V / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal,mengidentifikasikan peperangan
yang dilakukan Rasulallah dan dapat meneladani dari sifat keperkasaannya                                                                                                                                                                             
                                                                                                                              

1.1  Memahami peperangan yang dilakukan Rasulallah beserta sahabatnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
V / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
berbahasa Arab ± 300 kata dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang
diprogramkan

 

1.1  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺤﺩﻳﻘﺔ
ﺍﻠﻤﺩﻳﻨﻪ dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ﺨﺒﺮ + ﻤﺒﺗﺩ

 

1.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻔﻰﺍﻠﻤﻛﺗﺒﺔ
ﺘﺠﺎﺮﺓ dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ( ﺨﺒﺮﻤﻗﺩﻢ ( ﺍﻧﺩ \
ﻤﻊ

 

1.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻔﻰﺍﻠﻐﺮﻔﺔ
ﺍﻠﻤﺩ ﻛﺮ dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi ﺨﺒﺮ + ﻤﺒﺘﺩﺍ
+  ﻧﻌﺕ

 

1.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻤﺮﺍﺠﻌﺔ
dengan menggunakan struktur / kalimat

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
VI / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Hafal terjemah Lafzhiyah Al Qur’an Juz
‘Amma

2.     
Mampu membaca Al Qur’an dengan fasih

1.1  Hafal terjemah secara Lafzhiyah QS An Naba, An Naziat dan ‘Abasa

2.1  Membaca Al Qur’an dengan benar, lancar, fasih, tartil dan hafal serta
mampu menyalin dengan benar

2.2  Membaca dan berketerampilan secara terbiasa surat Al Qur’an yang panjang dan tartil

2.3  Membaca dengan tajwid yang benar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
VI / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami isi yang terkandung
dalam “Al Hadits” dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Memahami Hadits tentang Amal Shaleh

1.2  Memahami Hadits tentang Keutamaan orang yang memberi

1.3  Memahami Hadits tentang kebersihan

1.4  Mengaplikasikan hadits tentang dasar pembinaan

1.5  Memahami hadits tentang ikrar / sumpah

1.6  Memahami hadits tentang peningkatan iman pencegah dan tiang tonggak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
VI / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan meyakini serta beriman
kepada Rasul – rasul Allah

 

2.     
Memahami dan meyakini adanya mu’jizat,
Irhas, Karomah dan Wali

 

3.     
Memahami dan meyakini adanya Rasul Ulul
Azmi

4.     
Memahami dan meyakini sifat wajib,
Mustahil dan Jaiz bagi Rasul Allah dan klasifikasikan sifat – sifat wajib,
mustahil dan jaiz serta dalil Aqli dan dalil Naqlinya

 

5.     
Memahami dan meyakini adanya Sami’at
mugayyabat

 

6.     
Memahami dan meyakini Iman kepada
Malaikat, sifat, nama – nama malaikat serta tugas – tugas malaikat

7.     
Memahami dan meyakini iman kepada
adanya kitab – kitab Allah dan menunjukan dalil naqli tentang Iman kepada
kitab – kitab Allah

8.     
Memahami dan meyakini adanya qadla dan
qadar

9.     
Memahami dan meyakini iman kepada qadla
dan qadar

1.1  Pengertian Rasul – rasul Allah

1.2  Pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah

1.3  Menjelaskan hikmah di utusnya Rasul – rasul Allah

2.1  Pengertian mu’jizat

2.2  Pengertian Irhas

2.3  Pengertian Karomah

2.4  Pengertian Wali

3.1  Pengertian Rasul Ulul Azmi

 

4.1  Mengklasifikasikan sifat – sifat yang dimiliki Rasul

4.2  Mengidentifikasi sifat – sifat wajib bagi Rasul

4.3  Mengidentifikasikan sifat – sifat mustahil bagi Rasul

 

 

 

5.1  Menjelaskan pengertian Sami’at

5.2  Menyebutkan perkara – perkara yang termasuk Sami’at

6.1  Menjelaskan pengertian malaikat, sifat, nama dan tugas malaikat

 

 

7.1  Menjelaskan pengertian kitab, nama – nama kitab yang wajib di imani
dan dalil naqli tentang kitab – kitab Allah

 

 

8.1  Pengertian qadla dan qadar

 

9.1  Pengertian iman kepada qadla dan qadar serta dalil naqli tentang
qadla dan qadar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
VI / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan menghayati sifat – sifat
terpuji serta membiasakan diri memiliki sifat khusyu’, Tawadlu, qanaah,
berlomba dalam kehidupan rendah hati, sabar dan menepati janji

2.     
Memahami dan menjauhi sifat – sifat
tercela Hasad dan Kikir

3.     
Memahami dan membiasakan diri memiliki adab
sopan santun dalam memuliakan Mesjid

1.1                       
Membiasakan diri dengan sifat – sifat
terpuji khusyu, Tawadlu, qanaah, berlomba dalam kebaikan, rendah hati, sabar
dan menepati janji

 

 

 

 

2.1  Terbiasa menjauhkan diri dari sifat tercela, Hasad dan Kikir

 

3.1  Membiasakan iri memuliakan Mesjid

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
VI / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal tata cara bermuamalah

2.     
Mengetahui ketentuan Islam dalam cara
hidup bermasyarakat

3.     
Mengenal harta waris

 

 

4.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan pernikahan

1.1  Memahami ketentuan muamalah serta mampu mengamalkannya dalam
kehidupan sehari – hari

2.1  Memahami kewajiban terhadap orang sakit, pengurusan jenazah dan
ziarah kubur serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari

3.1  Memahami hukum warisan dalam Islam dan cara pembagiannya serta mampu
melaksanakan pada waktunya

4.1  Memahami pengertian dan ketentuan pernikahan, thalaq, iddah dan rujuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
VI / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengidentifikasikan bahwa Rasul
mempunyai sifat penyayang, pemelihara dan penyelamat lingkungan dan dapat
diteladani sifatnya sampai beliau meninggal dunia

1.1  Menyebutkan sifat – sifat Rasul sebagai penyayang, pemelihara dan
penyelamat lingkungan

1.2  Memahami masa akhir hayat Rasulullah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
VI / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memiliki pengetahuan dan ketrampilan
berbahasa Arab ± 300 kata dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang
diprogramkan

 

1.1  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺍﻠﺗﻛﻡ     dengan menggunakan struktur / kalimat
yang meliputi       ﺍﻧﺕ – ﻔﻌﻞ ﻤﺿﺎﺮﻉ +
ﺍﻧﺕ + ﺍﻧﺎ

1.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang   ﻤﺎﺫ ﺍﺗﺮﻴﺐ 
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi          ﻫﻮ – ﻫﻰ – ﻧﺣﻦ – ﻫﻮ – ﻫﻰ

1.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻤﺎﺫ ﺍﺗﺮﻴﺐ
dengan menggunakan struktur / kalimat yang meliputi            ﺍﻦ – ﻧﺗﺎ – ﻧﺣﻦ – ﻫﻮ – ﻫﻰ

1.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan menyusun /
membuat tulisan / karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﻤﺮﺠﻌﺔ  dengan menggunakan struktur / kalimat

 

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al –
Qur’an

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal dan mampu membaca kalimat dan
potongan ayat – ayat Al – Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     
Mengenal dan memiliki keterampilan
dasar menulis

 

 

 

 

 

 

3.     
Mampu menghafal Al – Qur’an surat–surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

 

1.1  Mengenal dan mampu membaca huruf-huruf hijaiyah dengan fathah

1.2  Mampu membaca kalimat yang terdiri dari dua,tiga dan empat huruf
dengan fathah

1.3  Mampu membaca kalimat yang terdiri dari lima,empat dan tujuh huruf

1.4  Mampu membaca bacaan panjang (mad) dengan fathah

1.5  Mampu membaca huruf yang berkasrah dengan bacaan pendek dan bacaan
panjang

1.6  Mampu membaca huruf yang berdlomah dengan bacaan pendek dan bacaan
panjang

1.7  Mampu membaca huruf hijaiyah dengan tanda baca tanwin

1.8  Mampu melafalkan bacaan Mad Far’i dan Mad Lin

1.9  Menunjukkan Min sukun dan Nun Sukun

1.10         
Mampu Melafalkan bacaan Qolqolah

 

2.1  Mampu menuliskan huruf hijaiyah secara tunggal berdiri sendiri

2.2  Mampu menulis huruf awal, tengah dan akhir berkarakter tegak datar
dan lengkung ke kanan

2.3  Mampu menulis huruf awal, tengah dan akhir berkarakter tegak datar
dan lengkung ke kiri

2.4  Mampu menulis bergerigi dan lengkung ke kiri.

 

3.1  Hafal Al – Qur’an surat – surat pendek (Al
Fatihah)

3.2  Hafal Al – Qur’an surat – surat pendek (An Nas,
Al Falaq,Al Ikhlas, Al Lahab, An Nashr an Al Kafirun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu melafalkan dan menulis hadits
serta memahami dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari

 

1.1  Melafalkan dan gemar membaca hadits tentang pentingnya ilmu

1.2  Menghafalkan dan gemar membaca hadits tentang shalat itu wajib

1.3  Menghafalkan dan gemar membaca hadits tentang anak berbakti kepada
ibu bapak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu mengenal rukun Iman

 

1.1   
Pengenalan Allah lewat pengenalan rukun
Iman

1.2   
Mengenalkan bahwa Allah itu satu

1.3   
Mengenal Allah

1.4   
Memahami Allah Maha dekat

1.5   
Mengenal sifat Allah

1.6   
Malaikat adalah penjaga

1.7   
Mengenal kitab suci Al – Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Membiasakan mengucapkan dan menjawab salam

1.2  Membiasakan beradab islami ketika melalui belajar

1.3  Mengenal aku disayangi Allah

1.4  Membiasakan beradab secara islami kepada orang tua, guru, adik, kakak,
teman dirumah maupun disekolah

1.5  Membiasakan beradab secara islami ketika makan dan minum

1.6  Membiasakan beradab secara islami ketika tidur dan bangun tidur

1.7  Membiasakan secara islami masuk dan keluar dari WC

1.8  Membiasakan adab berbicara

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Kemampuan mengenal dan memahami rukun
Islam yang pertama

2.     
Mengenal konsep bersih dan suci

3.     
Mengenal tentang Adzan dan Iqomah

4.     
Mengenal bacaan niat dan doa iftitah,
lafadz Tasbih, Tasyahud dan Salam

1.1  Mampu memahami rukun Islam yang pertama dan menjadikan pegangan yang
kokoh dalam kehidupan sehari – hari

2.1 Mampu memahami konsep bersih dan suci

 

3.1   
Mampu memahami bacaan Adzan dan Iqomah
serta mampu menerapkannya

4.1  Mampu memahami lafadz niat shalat fardlu dan doa iftitah

4.2  Mampu memahami lafadz Tasbih, Tasyahud dan Salam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui nama – nama huruf hijaiyah
tunggal dan mampu menuliskannya serta membacanya

1.1  Mampu menyebutkan nama – nama huruf hijaiyah tunggal dari ﺍﻠﻑ  sampai 
ﻳﺎﺀ  dan dapat menuliskannya
serta mampu membacanya dengan baik dan benar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al –
Qur’an

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal
dengan tajwid yang baik

2.     
Mengenal dan memiliki keterampilan
dasar menulis huruf arab

 

3.     
Mampu menghapal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membaca Al Qur’an secara murottal juz 1 sampai dengan Juz 4

 

2.1   Mampu menyalin teks bacaan
shalat

2.2  Mampu menyalin hadits populer dan kata popular

2.3  Mampu menyalin teks surat
pendek tertentu

 

3.1  Hafal surat – surat pendek (Al Qoriah, Al’Adiyat, Al
Zalzalah, l Bayyinah, Al Qodar dan Al’Alaq)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu melafalkan dan menghafalkan Hadits
dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang waktu

1.2  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang berteman

1.3  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang berdo’a

1.4  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang tata cara duduk

1.5  Melafalkan dan hafal Hadits tentang silaturahmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Menjelaskan dasar – dasar ketauhidan

 

1.1  Meyakini adanya Allah melalui pengenalan terhadap kalimah tauhid

1.2  Meyakini aku anak beriman

1.3  Meyakini Tuhanku Allah, agamaku Islam

1.4  Meyakini adanya Allah melalui 
pengenalan terhadap sifat – sifat Allah yang terkandung dalam sifat
wajib dan sifat mustahil Allah

1.5  Membiasakan agamaku luar biasa

1.6  Membiasakan aku bangga menjadi muslim

1.7  Memahami menjadi manusia ihsan

1.8  Menjauhi syirik dan musyrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Membiasakan sifat sabar

1.2  Mencintai dan meneladani keteguhan kesabaran Nabi Ayub

1.3  Menghindari sifat – sifat perilaku orang / tokoh berakhlak tercela

1.4  Membiasakan bersifat jujur, mujur, menjauhi penipu tertipu

1.5  Selalu berbuat benar

1.6  Tidak benyak bersumpah

1.7  Membiasakan bersifat Al – Haya ( malu berbuat tidak baik)

1.8  Membiasakan bermuka manis (anisah)

1.9  Membiasakan infaq

1.10         
Membiasakan manjauhi bakhil (kikir)

1.11         
Membiasakan menjauh mubadzir
(menghambur – hamburkan harta)

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fikih

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

 

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan shalat jum’at

 

2.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan shalat sunnah

1.1  Mampu memahami tata cara shalat jum’at

 

 

2.1 Mampu
memahami tata cara shalat sunnah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal sejarah kelahiran dan sejarah
kerasulan Nabi Muhammad SAW serta dapat mengambil cotoh teladannya

 

1.1  Memahami kelahiran Nabi Muhammad dan kehidupan keluarga beliau

1.2  Memahami kisah Nabi Muhammad pada masa kanak – kanak

1.3  Memahami usaha – usaha Nabi Muhammad SAW dalam membina ekonomi
keluarga

1.4  Memahami kehidupan Nabi Muhammad dalam rumah tangga dan dalam urusan
kemasyarakatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui tulisan huruf – huruf hijaiyah
yang bersambung dalam bentuk kalimat sederhana dengan baik dan benar serta
mampu membawa dan memahami maknanya

1.1  Mampu menuliskan huruf – huruf hijaiyah yang bersambung dalam bentuk
kalimat sederhana serta mampu memahami maknanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu membaca Al Qur’an serta Murottal
dengan Tajwidz yang baik

2.     
Mampu menghapal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membaca Al Qur’an secara murottal Juz 9 s.d Juz 13

 

2.1 Hafal surat – surat pendek (As Syamsi, Al Balad, Al Fajar
dan Al Ghosiyah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu melafalkan dan mengerti kandungan
hadits serta siap mengamalkan dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits jalan menuju surga

1.2  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits nilai mencari ilmu

1.3  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits siksa bagi yang alim

1.4  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits rusaknya ilmu

1.5  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits mencari ilmu itu wajib

1.6  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits sebaik – baiknya manusia

1.7  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits ilmu imamnya amal

1.8  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits pemberi syafaat

1.9  Melafalkan hafal dan gemar membaca hadits mengejar ilmu

1.10         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits batas mencari ilmu

1.11         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits mencari ilmu kemana saja

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu meyakini enam rukun iman dan
meningkatkan keimanan kepada Allah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     
Mampu memahami menghayati adanya
malaikat

1.1  Memahami dan meyakini rukun iman dan dapat mempraktekkannya dalam
kehidupan sehari –hari

1.2  Memahami, menghayati dan meyakini adanya Allah denagn alasan bukti –
bukti sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

1.3  Memahami dan meyakini ke Esaan Allah, dengan alasan dan bukti
sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

1.4  Mampu memahami, meyakini menghayati bahwa Allah Maha Besar dan dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

1.5  Mampu memahami, meyakini dan menghayati bahwa Allah Maha Suci dan
dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

2.1 Memahami, menghayati meyakini adanya malaikat dengan alasan dan
bukti sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Menjelaskan akhlak terpuji dari prilaku
Nabi

 

1.1  Membiasakan diri dengan sifat – sifat terpuji, sabar, jujur, pemaaf
dan lemah lembut dalam kehidupan sehari –hari

1.2  Terbiasa menjauhkan diri dari sifat tercela dalam kehidupan sehari –
hari

1.3  Terbiasa meneladani kisah Rasul dalam kehidupan sehari – hari

1.4  Membiasakan diri belajar dengan baik (Adab Belajar)

1.5  Membiasakan diri denag kalimat Thayyibah

1.6  Membiasakan diri dengan tolong menolong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan Puasa

2.     
Mengetahui hari – hari yang disunatkan
dan diharamkan untuk berpuasa

3.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan Zakat

1.1  Memahami ketentuan – ketentuan dan tata cara melaksanakan puasa serta
terbiasa melaksanakannya

2.1  Memahami hari – hari yang dilarang dan disunatkan berpuasa

3.1  Memahami hukum Islam tentang Zakat

3.2  Memahami hukum dan tata cara mengeluarkan zakat fitrah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui peristiwa hijrah para
sahabat dan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif dan mengambil hikmah serta
mampu meneladani kesabarannya

1.1  Memahami sikap kaum muslimin terhadap perbudakkan

1.2  Memahami peristiwa hijrah sahabat

1.3  Memahami hijrah Nabi Muhammad SAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal percakapan sederhana tentang
imu, lingkungan sekolah dan rumah

 

1.1  Mampu melakukan percakapan membaca memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (1)
ﺗﻌﺎﺮﻑ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

( ﻋﻠﻡ +
ﻀﻣﺎﺋﺮ ( ﺍﻧﺎ ,ﺍﻧﺖ- ﺍﻧﺖ

 

1.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (2)
ﺗﻌﺎﺮﻑ  dengan menggunakan
struktur/kalimat yang meliputi   
ﻫﺫ – ﻫﺫﻩ + ﻋﻠﻡ

 

1.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (3)
ﺗﻌﺎﺮﻑ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 

ﻀﻣﻴﺮ ﻫﻭ – ﻫﻲ
– ﺍﺴﻡ

 

1.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (4)
ﺗﻌﺎﺮﻑ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 
ﻫﺫ –
ﻫﺫﻩ + ﺍﺴﻡ

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal
dangan Tajwid yang baik

2.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1   
Mampu membaca Al Qur’an secara murottal
juz 19 s.d juz 24

 

 

 

2.1 Hafal surat – surat pendek (Al Insiqoq, Al Muthoffifin,
Al Infithor dan At Takwir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami isi yang terkandung
dalam “ Al Hadits ” dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Memahami hadits tentang menghormati orang tua dan persaudaraan

1.2  Memahami pokok – pokok kandungan hadits tentang pentingnya
menggunakan waktu

1.3  Mampu melafadzkan hadits tentang Islam itu tinggi

1.4  Mampu melafadzkan menulis dan mengerti isi kandungan hadits tentang
ciri – ciri muslim

1.5  Mampu melafadzkan isi kandungan hadits tentang ishlah

1.6  Mampu melafadzkan dan mengerti isi kandungan hadits tentang keutamaan
Islam

1.7  Mampu mengerti isi kandungan hadits tentang pembalasan Allah

1.8  Mampu menulis dan mengerti isi kandungan hadits tentang meninggalkan
shalat

1.9  Mampu melafadzkan dan menuliskan hadits tentang ciri – ciri orang
kafir

1.10         
Mampu menulis dan mengerti isi
kandungan hadits tentang shalat tepat waktu

1.11         
Mampu melafadzkan menulis dan mengerti
hadits tentang shalat menurut cara Rasul

1.12         
Mampu melafadzkan dan mengerti isi
kandungan hadits tentang keridhaan Allah

1.13         
Mampu melafadzkan dan menulis serta mengerti
isi kandungan hadits tentang surga di telapak kaki ibu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami tentang rukun agama

2.     
Memahami pengertian tentang Aqidah

3.     
Memahami pengertian Tauhid

4.     
Memahami pengertian hukum akal

5.     
Meyakini adanya Allah berikut dalil
naqlinya

6.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
Allah

7.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
wajib, mustahil, jaiz Allah yang nafsiyah, salbiyah

1.1  Memahami dan meyakini rukun agama

 

2.1 Memahami dan
meyakini pengertian aqidah

 

3.1 Memahami dan
meyakini pengertian tauhid

4.1 Memahami dan menyebutkan pembagian hukum akal

5.1 Menjelaskan
pengertian iman kepada Allah

 

6.1 Mengklasifikasikan sifat – sifat yang dimiliki Allah

7.1 Menjelaskan sifat – sifat
wajib bagi Allah

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Menjelaskan akhlak terpuji dari
perilaku Nabi

 

1.1  
Membiasakan diri dengan akhlak terpuji,
teliti dan hati – hati, hemat dan bertanggungjawab dan berani menegakkan
kebenaran serta sabar

1.2  
Membiasakan diri menjauhi akhlak
tercela, Tajassus dan Fitnah, Mengicuh, Tamak dan Kikir

1.3  
Terbiasa memiliki adab sopan santun
terhadap orang tua

1.4  
Membiasakan diri dengan kalimat
Tayyibah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui rukun Islam yang kelima

2.     
Mengenal tentang makanan dan minuman

3.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan Qurban, Aqiqah dan Khitan

1.1  Mengetahui  dan memahami hukum
ajaran Islam tentang haji dan umrah

2.1 Mengetahui jenis – jenis makanan dan minuman
yang halal dan haram

3.1 Memahami ajaran Islam tentang Qurban, Aqiqah
dan Khitan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal peristiwa hijrah Nabi Muhammad
SAW ke Madinah dan dapat mengambil hikmah serta meneladani kesabarannya

1.1  Memahami peristiwa hijrah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.       
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
berbahsa Arab ± 200 kata dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang
diprogramkan

 

1.1   Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻻﺸﺎﺮﺓ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 
ﻀﻣﻴﺮ
ﻣﺘﺻﻝ ﻣﻔﺮﺪ ﻣﺘﻛﻡ

 

1.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺍﺴﺮﺓ
ﺍﻠﺻﺪﻴﻖ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

ﻀﻣﻴﺮ ﻣﺘﺻﻝ
ﻣﻔﺮﺪ ﻣﺧﺎﻄﺐ۵/۱

 

1.3   Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻠﺴﺆﺍﻞﻋﻦﺷﻴﺊ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 
ﻤﺎ
/  ﻤﻦ + 
ﺿﻤﻴﺭ+  ﺍﺴﻢ

 

1.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﻔﻰﺍﻠﻓﺻﻞ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi
ﺍﻞ + ﺍﺴﻢ + ﺍﺴﻢ

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Hafal terjemah Lafzhiyah Al Qur’an
Juz’Amma atau 1 Juz surat
Al Baqarah

 

 

 

2.     
Mamapu membaca Al Qur’an dengan benar

1.1  
Hafal Terjemahan secara Lafzhiyah QS Al
‘Alaq, Al Qodar, Al Bayyinah, Az Zalzalah, Al ‘Adiyat, Al Qori’ah, At
Takatsur, Al ‘Ashr, Al Humazah, Al Fiil, Al Quraisyi, Al Maun, Al Kautsar, Al
Kafirun, An Nashr, Al Lahab, Al Ikhlas, AL Falaq, An Nas

2.1   
Membaca Al Qur’an dengan Tajwid yang
benar Juz III

2.2   
Memahami isi kandungan Al Qur’an surat Al Baqoroh Juz
III

2.3   
Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan
wakaf dan tana bacanya

2.4   
Menghapal Al Qur’an (Surat
– surat
pendek dalam Juz Amma)

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami Isi yang terkandung
dalam “ Al Hadis” dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Memahami Hadits tentang Taqwa

1.2  Memahami Hadits tentang Menyantuni anak yatim piatu

1.3  Memahami kandungan Hadits tentang jangan berlebihan

1.4  Memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari – hari Hadits tentang
adab makan

1.5  Memahami Hadits tentang jangan berdiri pada waktu makan

1.6  Memahami dan mengamalkan Hadits tentang adab minum

1.7  Memahami kandungan Hadits tentang azab kubur

1.8  Memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari – hari  Hadits tentang jangan buang air kecil
sembarangan

1.9  Memahami kandungan Hadits tentang siksa kubur

1.10         
Memahami dan mengerti Hadits tentang
diam itu bijaksana

1.11         
Memahami kanungan Hadits tentang
katakan yang haq

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meyakini dan beriman kepada Malaikat
Allah

2.     
Meyakini dan beriman kepada kitab –
kitab Allah

 

 

 

 

3.     
Meyakini dan beriman kepada Rasul –
rasul Allah

4.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
Rasul

5.     
Memahami dan meyakini sifat wajib,
mustahil dan jaiz bagi Rasul Allah

1.1  Menjelaskan pengertian Malaikat

1.2  Pengertian Iman kepada Malaikat

2.1  Pengertian Kitab

2.2  Pengertian Iman kepada Kitab Allah

2.3  Pengertian Kitab Taurat

2.4  Pengertian Kitab Injil

2.5  Pengertian Kitab Zabur

2.6  Pengertian Kitab Al Qur’an

3.1  Pengertian Iman kepada Rasul – rasul Allah

 

4.1  Menjelaskan sifat – sifat yang dimiliki Rasul – rasul Allah

5.1  Menjelaskan sifat – sifat wajib bagi Rasul

5.2  Menjelaskan sifat – sifat mustahil bagi Rasul Allah

5.3  Menjelaskan sifat – sifat Jaiz bagi Rasul Allah

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meningkatkan pemahaman tentang jujur,
amanah dan menepati janji

2.     
Meningkatkan pemahaman tentang zalim

3.     
Meningkatkan permohonan tentang adab
berpuasa

4.     
Meningkatkan pehamanan tentang salam

5.     
Meningkatkan pemahaman tentang syukur

6.     
Meningkatkan pemahaman tentang sifat
ananniyyah (egois)

7.     
Peningkatan pemahaman tentang hati –
hati

8.     
Memahami adab berpakaian

 

9.     
Meningkatkan pemahaman tentang amanat

1.1  
Membiasakan diri dengan sifat – sifat
terpuji jujur, amanah dan menepati janji

 

2.1  Terbiasa menjauhi sifat – sifat tercela

 

3.1  Mengetahui dan memahami adab berpuasa

 

4.1  Membiasakan diri dengan kalimah thoyyibah

 

5.1  Membiasakan diri dengan sifat terpuji

 

6.1  Menghindarkan/menjauhkan diri dari sifat tercela

 

 

7.1  Membiasakan diri dengan sifat hati – hati

 

8.1 Membiasakan diri berpakaian yang sesuai dengan etika agama

9.1 Membiasakan diri dengan
sifat amanat

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal konsep thaharah dalam Islam

2.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan shalat fardu dan tata cara berdzikir dan berdo’a

3.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan sujud tilawah

1.1        
Memahami hukum thaharah dan mampu
mempraktekannya dalam kehidupan sehari – hari

1.2        
Memahami kaifiat shalat fardu, dzikir
dan berdo’a serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari

1.3        
Memahami tata cara shalat jama dan
shalat qashar dalam keadaan darurat serta mampu melaksanakannya dalam
kehidupan sehari – hari

1.4        
Memahami bacaan dan tata cara sujud
tilawah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengenal peristiwa pembinaan Nabi
Muhammad di Madinah dan mampu meneladaninya

1.1    
Memahami pembinaan Nabi Muhammad SAW
terhadap Masyarakat Madinah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.       
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
berbahsa Arab ± 300 kata dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang
diprogramkan

 

 

1.1  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺍﻠﺪﺭﺍﺴﻴﺪﺓ
dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi  ﺍﺪﻭﺍﺖ ﺍﻠﺠﺭ ﻔﻭﻖ ﺘﺤﺖ

 

1.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻠﻄﻠﺐ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

ﺍﻗﺭﺍ – ﺍﺠﻠﺲ
– ﺍﻔﺗﺢ – ﺍﻤﺴﺢ – ﺍﻛﺗﺐ

 

1.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻻﺭﻗﺎﻢ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi     ﺍﻠﻌﺪﺪ- ﺍﺤﺪ – ﻋﺷﺭﺓ

 

1.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻠﻌﻧﻮﺍﻥ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Hafal tarjamah Lafzhiyah Al Qur’an Juz
‘Amma

 

2.     
Mampu membaca Al Qur’an dengan benar

1.1   
Hafal tarjamah secara Lafzhiyah QS. At
Taqwir, Al Infithor, Al Muthoffifin, Al Insyiqoq, Al Buruj dan At Thoriq

2.1  Membaca Al Qur’an dengan Tajwid yang benar surat Yasin

2.2  Memahami isi kandungan Al Qur’an

2.3  Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan Wakaf dan Tanda bacanya

2.4  Menghafal Al Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami isi yang terkandung
dalam “ Al Hadits “ dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1   
Memahami hadits tentang akhlak yang
baik dan buruk

1.2   
Memahami hadits tentang sifatyang harus
dijauhi

1.3   
Memahami kandungan hadits tentang sifat
yang benci Allah

1.4   
Memahami kandungan hadits tentang
bermacam – macam budi

1.5   
Memahami hadits tentang dua golongan
selamat

1.6   
Memahami kandungan hadits tentang
mencari

1.7   
Memahami kandungan hadits tentang
menjilat ludah

1.8   
Memahami hadits tentang berdusta

1.9   
Memahami kandungan hadits tentang
mengadu domba

1.10         
Memahami kandungan hadits tentang
kiamat

1.11         
Memahami hadits tentang dendam

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan meyakini pengertian,
kegunaan, pokok bahasan dan orang yang menyusun ilmu tauhid serta hukum
mempelajari ilmu tauhid

2.     
Memahami pegertian hukum Aqli dan Naqli

 

 

3.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
Allah

4.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
wajib,mustahil, jaiz Allah yang Nafsiyah, salbiyah dan maani serta ma’nawiyah

1.1  Menjelaskan pengertian tauhid

 

 

 

 

 

2.1 Menjelaskan pengertian hukum

2.2 Mengklasifikasikan pembagian hukum

2.3 Menjelaskan macam – macam hukum

2.4 Mengklasifikasikan hukum akal

3.1 Mengklasifikasikan sifat – sifat Allah

 

4.1 Menjelaskan sifat – sifat wajib bagi Allah

4.2 Menjelaskan sifat – sifat mustahil bagi Allah

4.3 Menjelaskan sifat jaiz bagi Allah

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meningkatkan pemahaman tentang terpuji,
syukur, adil, ikhlas dan taqwa

2.     
Memahami dan menghindari akhlak tercela
: tamak, boros, dua lidah/bermuka dua, mencaci, bohong, fitnah, dengki dan
bergunjing

3.     
Memahami dan membiasakan diri memiliki
adab dan sopan santun di jalan serta sebelum dan sesudah tidur

1.1   
Terbiasa berakhlak terpuji : syukur,
adil, ikhlas dan taqwa

 

2.1 Terbiasa menghindari akhlak tercela

 

 

 

 

3.1 Terbiasa memiliki adab sopan santun di jalan

3.2 Terbiasa memiliki adab dan sopan santun sebelum
dan sesudah tidur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan haji dan umrah

2.     
Mengenal tentang makanan dan muniman
serta hewan yang halal dan haram

3.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan Qurban dan Aqiqah serta cara penyembelihannya

1.1  Memahami ketentuan haji dan umrah

 

2.1  Membedakan jenis – jenis makanan dan minuman yang halal dan haram
serta mampu menghindari makanan dan minuman yang haram dalam kehidupan sehari
– hari

3.1  Memahami ajaran Islam tentang Qurban dan Aqiqah dan penyembelihannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.   Mengenal peristiwa  Fathul Mekkah

2.     
Mengenal kejadian Fathul Mekkah dan
Rasul sebagai pembawa amanah

3.     
Mengenal bahwa Rasul adalah Rahmatan
Lil Alamin dan mempunyai sifat terpuji yang patut diteladani

1.1   Memahami peristiwa Fathul
Mekkah

 

2.1  Memahami peristiwa Fathul
Mekkah

 

 

3.1 Memahami fungsi Rasul sebagai Rahmatan Lil  Alamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memiliki pengetahuan  dan keterampilan berbahasa Arab ± 300 kata
dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang diprogramkan

 

1.1        
Mampu melakukan percakapan, membaca,
memahami wacana dan menyusun / membuat tulisan / karangan sederhana sesuai
dengan materi tentang ﺍﻻﻻﻢ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi
ﺧﺒﺭ ﻤﻗﺩﻢ

 

1.2        
Mampu melakukan percakapan, membaca,
memahami wacana dan menyusun / membuat tulisan / karangan sederhana sesuai
dengan materi tentang ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺍﻠﻤﺭﻳﺾ dengan menggunakan struktur/kalimat yang
meliputi ﻤﺒﺘﺩﺍ + ﺧﺒﺭ + ﻧﻌﺕ

 

1.3        
Mampu melakukan percakapan, membaca,
memahami wacana dan menyusun / membuat tulisan / karangan sederhana sesuai
dengan materi tentang ﻛﻡ ﺍﺴﺎﻋﺔ dengan menggunakan struktur/kalimat yang
meliputi  ﺍﻠﻌﺩﺩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al –
Qur’an

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

4.     
Mengenal dan mampu membaca kalimat dan
potongan ayat – ayat Al – Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     
Mengenal dan memiliki keterampilan
dasar menulis

 

 

 

 

 

 

6.     
Mampu menghafal Al – Qur’an surat–surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

 

1.11         
Mengenal dan mampu membaca huruf-huruf
hijaiyah dengan fathah

1.12         
Mampu membaca kalimat yang terdiri dari
dua,tiga dan empat huruf dengan fathah

1.13         
Mampu membaca kalimat yang terdiri dari
lima,empat
dan tujuh huruf

1.14         
Mampu membaca bacaan panjang (mad)
dengan fathah

1.15         
Mampu membaca huruf yang berkasrah
dengan bacaan pendek dan bacaan panjang

1.16         
Mampu membaca huruf yang berdlomah
dengan bacaan pendek dan bacaan panjang

1.17         
Mampu membaca huruf hijaiyah dengan
tanda baca tanwin

1.18         
Mampu melafalkan bacaan Mad Far’i dan
Mad Lin

1.19         
Menunjukkan Min sukun dan Nun Sukun

1.20         
Mampu Melafalkan bacaan Qolqolah

 

2.5  Mampu menuliskan huruf hijaiyah secara tunggal berdiri sendiri

2.6  Mampu menulis huruf awal, tengah dan akhir berkarakter tegak datar
dan lengkung ke kanan

2.7  Mampu menulis huruf awal, tengah dan akhir berkarakter tegak datar
dan lengkung ke kiri

2.8  Mampu menulis bergerigi dan lengkung ke kiri.

 

6.1  Hafal Al – Qur’an surat – surat pendek (Al
Fatihah)

6.2  Hafal Al – Qur’an surat – surat pendek (An Nas,
Al Falaq,Al Ikhlas, Al Lahab, An Nashr an Al Kafirun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mampu melafalkan dan menulis hadits
serta memahami dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari

 

2.1  Melafalkan dan gemar membaca hadits tentang pentingnya ilmu

2.2  Menghafalkan dan gemar membaca hadits tentang shalat itu wajib

2.3  Menghafalkan dan gemar membaca hadits tentang anak berbakti kepada
ibu bapak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mampu mengenal rukun Iman

 

2.1   
Pengenalan Allah lewat pengenalan rukun
Iman

2.2   
Mengenalkan bahwa Allah itu satu

2.3   
Mengenal Allah

2.4   
Memahami Allah Maha dekat

2.5   
Mengenal sifat Allah

2.6   
Malaikat adalah penjaga

2.7   
Mengenal kitab suci Al – Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

2.1  Membiasakan mengucapkan dan menjawab salam

2.2  Membiasakan beradab islami ketika melalui belajar

2.3  Mengenal aku disayangi Allah

2.4  Membiasakan beradab secara islami kepada orang tua, guru, adik,
kakak, teman dirumah maupun disekolah

2.5  Membiasakan beradab secara islami ketika makan dan minum

2.6  Membiasakan beradab secara islami ketika tidur dan bangun tidur

2.7  Membiasakan secara islami masuk dan keluar dari WC

2.8  Membiasakan adab berbicara

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

5.     
Kemampuan mengenal dan memahami rukun
Islam yang pertama

6.     
Mengenal konsep bersih dan suci

7.     
Mengenal tentang Adzan dan Iqomah

8.     
Mengenal bacaan niat dan doa iftitah,
lafadz Tasbih, Tasyahud dan Salam

1.2  Mampu memahami rukun Islam yang pertama dan menjadikan pegangan yang
kokoh dalam kehidupan sehari – hari

2.1 Mampu memahami konsep bersih dan suci

 

3.2   
Mampu memahami bacaan Adzan dan Iqomah
serta mampu menerapkannya

8.1  Mampu memahami lafadz niat shalat fardlu dan doa iftitah

8.2  Mampu memahami lafadz Tasbih, Tasyahud dan Salam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
1 / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mengetahui nama – nama huruf hijaiyah
tunggal dan mampu menuliskannya serta membacanya

2.1  Mampu menyebutkan nama – nama huruf hijaiyah tunggal dari ﺍﻠﻑ  sampai 
ﻳﺎﺀ  dan dapat menuliskannya
serta mampu membacanya dengan baik dan benar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al –
Qur’an

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

4.     
Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal
dengan tajwid yang baik

5.     
Mengenal dan memiliki keterampilan
dasar menulis huruf arab

 

6.     
Mampu menghapal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.2  Mampu membaca Al Qur’an secara murottal juz 1 sampai dengan Juz 4

 

2.4   Mampu menyalin teks bacaan
shalat

2.5  Mampu menyalin hadits populer dan kata popular

2.6  Mampu menyalin teks surat
pendek tertentu

 

6.1  Hafal surat – surat pendek (Al Qoriah, Al’Adiyat, Al
Zalzalah, l Bayyinah, Al Qodar dan Al’Alaq)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mampu melafalkan dan menghafalkan Hadits
dalam kehidupan sehari – hari

 

2.1  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang waktu

2.2  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang berteman

2.3  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang berdo’a

2.4  Hafal dan gemar membaca Hadits tentang tata cara duduk

2.5  Melafalkan dan hafal Hadits tentang silaturahmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Menjelaskan dasar – dasar ketauhidan

 

2.1  Meyakini adanya Allah melalui pengenalan terhadap kalimah tauhid

2.2  Meyakini aku anak beriman

2.3  Meyakini Tuhanku Allah, agamaku Islam

2.4  Meyakini adanya Allah melalui 
pengenalan terhadap sifat – sifat Allah yang terkandung dalam sifat
wajib dan sifat mustahil Allah

2.5  Membiasakan agamaku luar biasa

2.6  Membiasakan aku bangga menjadi muslim

2.7  Memahami menjadi manusia ihsan

2.8  Menjauhi syirik dan musyrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

2.1  Membiasakan sifat sabar

2.2  Mencintai dan meneladani keteguhan kesabaran Nabi Ayub

2.3  Menghindari sifat – sifat perilaku orang / tokoh berakhlak tercela

2.4  Membiasakan bersifat jujur, mujur, menjauhi penipu tertipu

2.5  Selalu berbuat benar

2.6  Tidak benyak bersumpah

2.7  Membiasakan bersifat Al – Haya ( malu berbuat tidak baik)

2.8  Membiasakan bermuka manis (anisah)

2.9  Membiasakan infaq

2.10         
Membiasakan manjauhi bakhil (kikir)

2.11         
Membiasakan menjauh mubadzir
(menghambur – hamburkan harta)

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fikih

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

3.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan shalat jum’at

 

4.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan shalat sunnah

1.2  Mampu memahami tata cara shalat jum’at

 

 

2.1 Mampu
memahami tata cara shalat sunnah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mengenal sejarah kelahiran dan sejarah
kerasulan Nabi Muhammad SAW serta dapat mengambil cotoh teladannya

 

1.5  Memahami kelahiran Nabi Muhammad dan kehidupan keluarga beliau

1.6  Memahami kisah Nabi Muhammad pada masa kanak – kanak

1.7  Memahami usaha – usaha Nabi Muhammad SAW dalam membina ekonomi
keluarga

1.8  Memahami kehidupan Nabi Muhammad dalam rumah tangga dan dalam urusan
kemasyarakatan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
II / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mengetahui tulisan huruf – huruf
hijaiyah yang bersambung dalam bentuk kalimat sederhana dengan baik dan benar
serta mampu membawa dan memahami maknanya

1.2  Mampu menuliskan huruf – huruf hijaiyah yang bersambung dalam bentuk
kalimat sederhana serta mampu memahami maknanya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu membaca Al Qur’an serta Murottal
dengan Tajwidz yang baik

2.     
Mampu menghapal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.2  Mampu membaca Al Qur’an secara murottal Juz 9 s.d Juz 13

 

2.1 Hafal surat – surat pendek (As Syamsi, Al Balad, Al Fajar
dan Al Ghosiyah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu melafalkan dan mengerti kandungan
hadits serta siap mengamalkan dalam kehidupan sehari – hari

 

1.12         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits jalan menuju surga

1.13         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits nilai mencari ilmu

1.14         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits siksa bagi yang alim

1.15         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits rusaknya ilmu

1.16         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits mencari ilmu itu wajib

1.17         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits sebaik – baiknya manusia

1.18         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits ilmu imamnya amal

1.19         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits pemberi syafaat

1.20         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits mengejar ilmu

1.21         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits batas mencari ilmu

1.22         
Melafalkan hafal dan gemar membaca
hadits mencari ilmu kemana saja

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu meyakini enam rukun iman dan
meningkatkan keimanan kepada Allah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     
Mampu memahami menghayati adanya
malaikat

1.6  Memahami dan meyakini rukun iman dan dapat mempraktekkannya dalam
kehidupan sehari –hari

1.7  Memahami, menghayati dan meyakini adanya Allah denagn alasan bukti –
bukti sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

1.8  Memahami dan meyakini ke Esaan Allah, dengan alasan dan bukti
sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

1.9  Mampu memahami, meyakini menghayati bahwa Allah Maha Besar dan dapat
menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

1.10         
Mampu memahami, meyakini dan menghayati
bahwa Allah Maha Suci dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

2.1 Memahami, menghayati meyakini adanya malaikat dengan alasan dan
bukti sederhana serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari – hari

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Menjelaskan akhlak terpuji dari prilaku
Nabi

 

1.7  Membiasakan diri dengan sifat – sifat terpuji, sabar, jujur, pemaaf
dan lemah lembut dalam kehidupan sehari –hari

1.8  Terbiasa menjauhkan diri dari sifat tercela dalam kehidupan sehari –
hari

1.9  Terbiasa meneladani kisah Rasul dalam kehidupan sehari – hari

1.10         
Membiasakan diri belajar dengan baik
(Adab Belajar)

1.11         
Membiasakan diri denag kalimat
Thayyibah

1.12         
Membiasakan diri dengan tolong menolong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

4.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan Puasa

5.     
Mengetahui hari – hari yang disunatkan
dan diharamkan untuk berpuasa

6.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan Zakat

1.2  Memahami ketentuan – ketentuan dan tata cara melaksanakan puasa serta
terbiasa melaksanakannya

2.2  Memahami hari – hari yang dilarang dan disunatkan berpuasa

6.1  Memahami hukum Islam tentang Zakat

6.2  Memahami hukum dan tata cara mengeluarkan zakat fitrah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mengetahui peristiwa hijrah para
sahabat dan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif dan mengambil hikmah serta
mampu meneladani kesabarannya

2.1  Memahami sikap kaum muslimin terhadap perbudakkan

2.2  Memahami peristiwa hijrah sahabat

2.3  Memahami hijrah Nabi Muhammad SAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
III / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mengenal percakapan sederhana tentang
imu, lingkungan sekolah dan rumah

 

2.1  Mampu melakukan percakapan membaca memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (1)
ﺗﻌﺎﺮﻑ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

( ﻋﻠﻡ +
ﻀﻣﺎﺋﺮ ( ﺍﻧﺎ ,ﺍﻧﺖ- ﺍﻧﺖ

 

2.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (2)
ﺗﻌﺎﺮﻑ  dengan menggunakan
struktur/kalimat yang meliputi   
ﻫﺫ – ﻫﺫﻩ + ﻋﻠﻡ

 

2.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (3)
ﺗﻌﺎﺮﻑ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 

ﻀﻣﻴﺮ ﻫﻭ – ﻫﻲ
– ﺍﺴﻡ

 

2.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang (4)
ﺗﻌﺎﺮﻑ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 
ﻫﺫ –
ﻫﺫﻩ + ﺍﺴﻡ

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

3.     
Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal
dangan Tajwid yang baik

4.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.2   
Mampu membaca Al Qur’an secara murottal
juz 19 s.d juz 24

 

 

 

2.1 Hafal surat – surat pendek (Al Insiqoq, Al Muthoffifin,
Al Infithor dan At Takwir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami isi yang terkandung
dalam “ Al Hadits ” dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.14         
Memahami hadits tentang menghormati
orang tua dan persaudaraan

1.15         
Memahami pokok – pokok kandungan hadits
tentang pentingnya menggunakan waktu

1.16         
Mampu melafadzkan hadits tentang Islam
itu tinggi

1.17         
Mampu melafadzkan menulis dan mengerti
isi kandungan hadits tentang ciri – ciri muslim

1.18         
Mampu melafadzkan isi kandungan hadits
tentang ishlah

1.19         
Mampu melafadzkan dan mengerti isi
kandungan hadits tentang keutamaan Islam

1.20         
Mampu mengerti isi kandungan hadits
tentang pembalasan Allah

1.21         
Mampu menulis dan mengerti isi
kandungan hadits tentang meninggalkan shalat

1.22         
Mampu melafadzkan dan menuliskan hadits
tentang ciri – ciri orang kafir

1.23         
Mampu menulis dan mengerti isi
kandungan hadits tentang shalat tepat waktu

1.24         
Mampu melafadzkan menulis dan mengerti
hadits tentang shalat menurut cara Rasul

1.25         
Mampu melafadzkan dan mengerti isi
kandungan hadits tentang keridhaan Allah

1.26         
Mampu melafadzkan dan menulis serta mengerti
isi kandungan hadits tentang surga di telapak kaki ibu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami tentang rukun agama

2.     
Memahami pengertian tentang Aqidah

3.     
Memahami pengertian Tauhid

4.     
Memahami pengertian hukum akal

5.     
Meyakini adanya Allah berikut dalil
naqlinya

6.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
Allah

7.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat wajib,
mustahil, jaiz Allah yang nafsiyah, salbiyah

1.2  Memahami dan meyakini rukun agama

 

2.1 Memahami dan
meyakini pengertian aqidah

 

3.1 Memahami dan
meyakini pengertian tauhid

4.1 Memahami dan menyebutkan pembagian hukum akal

5.1 Menjelaskan
pengertian iman kepada Allah

 

6.1 Mengklasifikasikan sifat – sifat yang dimiliki Allah

7.1 Menjelaskan sifat – sifat
wajib bagi Allah

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Menjelaskan akhlak terpuji dari
perilaku Nabi

 

2.1  
Membiasakan diri dengan akhlak terpuji,
teliti dan hati – hati, hemat dan bertanggungjawab dan berani menegakkan
kebenaran serta sabar

2.2  
Membiasakan diri menjauhi akhlak
tercela, Tajassus dan Fitnah, Mengicuh, Tamak dan Kikir

2.3  
Terbiasa memiliki adab sopan santun
terhadap orang tua

2.4  
Membiasakan diri dengan kalimat
Tayyibah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

4.     
Mengetahui rukun Islam yang kelima

5.     
Mengenal tentang makanan dan minuman

6.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan Qurban, Aqiqah dan Khitan

1.2  Mengetahui  dan memahami hukum
ajaran Islam tentang haji dan umrah

2.1 Mengetahui jenis – jenis makanan dan minuman
yang halal dan haram

3.1 Memahami ajaran Islam tentang Qurban, Aqiqah
dan Khitan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mengenal peristiwa hijrah Nabi Muhammad
SAW ke Madinah dan dapat mengambil hikmah serta meneladani kesabarannya

2.1  Memahami peristiwa hijrah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
IV / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.       
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
berbahsa Arab ± 200 kata dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang
diprogramkan

 

2.1   Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻻﺸﺎﺮﺓ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 
ﻀﻣﻴﺮ
ﻣﺘﺻﻝ ﻣﻔﺮﺪ ﻣﺘﻛﻡ

 

2.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺍﺴﺮﺓ
ﺍﻠﺻﺪﻴﻖ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

ﻀﻣﻴﺮ ﻣﺘﺻﻝ
ﻣﻔﺮﺪ ﻣﺧﺎﻄﺐ۵/۱

 

2.3   Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻠﺴﺆﺍﻞﻋﻦﺷﻴﺊ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi 
ﻤﺎ
/  ﻤﻦ + 
ﺿﻤﻴﺭ+  ﺍﺴﻢ

 

2.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﻔﻰﺍﻠﻓﺻﻞ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi
ﺍﻞ + ﺍﺴﻢ + ﺍﺴﻢ

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

3.     
Hafal terjemah Lafzhiyah Al Qur’an
Juz’Amma atau 1 Juz surat
Al Baqarah

 

 

 

4.     
Mamapu membaca Al Qur’an dengan benar

1.2  
Hafal Terjemahan secara Lafzhiyah QS Al
‘Alaq, Al Qodar, Al Bayyinah, Az Zalzalah, Al ‘Adiyat, Al Qori’ah, At
Takatsur, Al ‘Ashr, Al Humazah, Al Fiil, Al Quraisyi, Al Maun, Al Kautsar, Al
Kafirun, An Nashr, Al Lahab, Al Ikhlas, AL Falaq, An Nas

4.1   
Membaca Al Qur’an dengan Tajwid yang
benar Juz III

4.2   
Memahami isi kandungan Al Qur’an surat Al Baqoroh Juz
III

4.3   
Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan
wakaf dan tana bacanya

4.4   
Menghapal Al Qur’an (Surat
– surat
pendek dalam Juz Amma)

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Mampu memahami Isi yang terkandung
dalam “ Al Hadis” dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.12         
Memahami Hadits tentang Taqwa

1.13         
Memahami Hadits tentang Menyantuni anak
yatim piatu

1.14         
Memahami kandungan Hadits tentang
jangan berlebihan

1.15         
Memahami dan mengamalkan dalam
kehidupan sehari – hari Hadits tentang adab makan

1.16         
Memahami Hadits tentang jangan berdiri
pada waktu makan

1.17         
Memahami dan mengamalkan Hadits tentang
adab minum

1.18         
Memahami kandungan Hadits tentang azab
kubur

1.19         
Memahami dan mengamalkan dalam
kehidupan sehari – hari  Hadits tentang
jangan buang air kecil sembarangan

1.20         
Memahami kandungan Hadits tentang siksa
kubur

1.21         
Memahami dan mengerti Hadits tentang
diam itu bijaksana

1.22         
Memahami kanungan Hadits tentang
katakan yang haq

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meyakini dan beriman kepada Malaikat
Allah

2.     
Meyakini dan beriman kepada kitab –
kitab Allah

 

 

 

 

3.     
Meyakini dan beriman kepada Rasul –
rasul Allah

4.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
Rasul

5.     
Memahami dan meyakini sifat wajib,
mustahil dan jaiz bagi Rasul Allah

1.3  Menjelaskan pengertian Malaikat

1.4  Pengertian Iman kepada Malaikat

2.7  Pengertian Kitab

2.8  Pengertian Iman kepada Kitab Allah

2.9  Pengertian Kitab Taurat

2.10         
Pengertian Kitab Injil

2.11         
Pengertian Kitab Zabur

2.12         
Pengertian Kitab Al Qur’an

3.2  Pengertian Iman kepada Rasul – rasul Allah

 

4.2  Menjelaskan sifat – sifat yang dimiliki Rasul – rasul Allah

5.4  Menjelaskan sifat – sifat wajib bagi Rasul

5.5  Menjelaskan sifat – sifat mustahil bagi Rasul Allah

5.6  Menjelaskan sifat – sifat Jaiz bagi Rasul Allah

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

10.  Meningkatkan pemahaman tentang jujur, amanah dan menepati janji

11.  Meningkatkan pemahaman tentang zalim

12.  Meningkatkan permohonan tentang adab berpuasa

13.  Meningkatkan pehamanan tentang salam

14.  Meningkatkan pemahaman tentang syukur

15.  Meningkatkan pemahaman tentang sifat ananniyyah (egois)

16.  Peningkatan pemahaman tentang hati – hati

17.  Memahami adab berpakaian

 

18.  Meningkatkan pemahaman tentang amanat

1.2  
Membiasakan diri dengan sifat – sifat
terpuji jujur, amanah dan menepati janji

 

2.2  Terbiasa menjauhi sifat – sifat tercela

 

3.2  Mengetahui dan memahami adab berpuasa

 

4.2  Membiasakan diri dengan kalimah thoyyibah

 

5.2  Membiasakan diri dengan sifat terpuji

 

6.2  Menghindarkan/menjauhkan diri dari sifat tercela

 

 

7.2  Membiasakan diri dengan sifat hati – hati

 

8.1 Membiasakan diri berpakaian yang sesuai dengan etika agama

9.1 Membiasakan diri dengan
sifat amanat

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

4.     
Mengenal konsep thaharah dalam Islam

5.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan shalat fardu dan tata cara berdzikir dan berdo’a

6.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan sujud tilawah

1.5        
Memahami hukum thaharah dan mampu
mempraktekannya dalam kehidupan sehari – hari

1.6        
Memahami kaifiat shalat fardu, dzikir
dan berdo’a serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari

1.7        
Memahami tata cara shalat jama dan
shalat qashar dalam keadaan darurat serta mampu melaksanakannya dalam
kehidupan sehari – hari

1.8        
Memahami bacaan dan tata cara sujud
tilawah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Mengenal peristiwa pembinaan Nabi
Muhammad di Madinah dan mampu meneladaninya

1.2    
Memahami pembinaan Nabi Muhammad SAW
terhadap Masyarakat Madinah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
V / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.       
Memiliki pengetahuan dan keterampilan
berbahsa Arab ± 300 kata dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang
diprogramkan

 

 

2.1  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang ﺍﻠﺪﺭﺍﺴﻴﺪﺓ
dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi  ﺍﺪﻭﺍﺖ ﺍﻠﺠﺭ ﻔﻭﻖ ﺘﺤﺖ

 

2.2  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻠﻄﻠﺐ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

ﺍﻗﺭﺍ – ﺍﺠﻠﺲ
– ﺍﻔﺗﺢ – ﺍﻤﺴﺢ – ﺍﻛﺗﺐ

 

2.3  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻻﺭﻗﺎﻢ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi     ﺍﻠﻌﺪﺪ- ﺍﺤﺪ – ﻋﺷﺭﺓ

 

2.4  Mampu melakukan percakapan, membaca, memahami wacana, dan
menyusun/membuat tulisan/karangan sederhana sesuai dengan materi tentang
ﺍﻠﻌﻧﻮﺍﻥ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

3.     
Hafal tarjamah Lafzhiyah Al Qur’an Juz
‘Amma

 

4.     
Mampu membaca Al Qur’an dengan benar

2.1   
Hafal tarjamah secara Lafzhiyah QS. At
Taqwir, Al Infithor, Al Muthoffifin, Al Insyiqoq, Al Buruj dan At Thoriq

4.1  Membaca Al Qur’an dengan Tajwid yang benar surat Yasin

4.2  Memahami isi kandungan Al Qur’an

4.3  Membaca Al Qur’an dengan memperhatikan Wakaf dan Tanda bacanya

4.4  Menghafal Al Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

4.     
Mampu memahami isi yang terkandung
dalam “ Al Hadits “ dan menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari

 

1.12         
Memahami hadits tentang akhlak yang
baik dan buruk

1.13         
Memahami hadits tentang sifatyang harus
dijauhi

1.14         
Memahami kandungan hadits tentang sifat
yang benci Allah

1.15         
Memahami kandungan hadits tentang
bermacam – macam budi

1.16         
Memahami hadits tentang dua golongan
selamat

1.17         
Memahami kandungan hadits tentang
mencari

1.18         
Memahami kandungan hadits tentang
menjilat ludah

1.19         
Memahami hadits tentang berdusta

1.20         
Memahami kandungan hadits tentang
mengadu domba

1.21         
Memahami kandungan hadits tentang
kiamat

1.22         
Memahami hadits tentang dendam

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Memahami dan meyakini pengertian,
kegunaan, pokok bahasan dan orang yang menyusun ilmu tauhid serta hukum
mempelajari ilmu tauhid

2.     
Memahami pegertian hukum Aqli dan Naqli

 

 

3.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
Allah

4.     
Memahami dan meyakini sifat – sifat
wajib,mustahil, jaiz Allah yang Nafsiyah, salbiyah dan maani serta ma’nawiyah

1.2  Menjelaskan pengertian tauhid

 

 

 

 

 

2.1 Menjelaskan pengertian hukum

2.2 Mengklasifikasikan pembagian hukum

2.3 Menjelaskan macam – macam hukum

2.4 Mengklasifikasikan hukum akal

3.1 Mengklasifikasikan sifat – sifat Allah

 

4.1 Menjelaskan sifat – sifat wajib bagi Allah

4.2 Menjelaskan sifat – sifat mustahil bagi Allah

4.3 Menjelaskan sifat jaiz bagi Allah

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.     
Meningkatkan pemahaman tentang terpuji,
syukur, adil, ikhlas dan taqwa

2.     
Memahami dan menghindari akhlak tercela
: tamak, boros, dua lidah/bermuka dua, mencaci, bohong, fitnah, dengki dan
bergunjing

3.     
Memahami dan membiasakan diri memiliki
adab dan sopan santun di jalan serta sebelum dan sesudah tidur

1.2   
Terbiasa berakhlak terpuji : syukur,
adil, ikhlas dan taqwa

 

2.1 Terbiasa menghindari akhlak tercela

 

 

 

 

3.1 Terbiasa memiliki adab sopan santun di jalan

3.2 Terbiasa memiliki adab dan sopan santun sebelum
dan sesudah tidur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

4.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan haji dan umrah

5.     
Mengenal tentang makanan dan muniman
serta hewan yang halal dan haram

6.     
Mengetahui hal – hal yang berkaitan
dengan Qurban dan Aqiqah serta cara penyembelihannya

1.2  Memahami ketentuan haji dan umrah

 

2.2  Membedakan jenis – jenis makanan dan minuman yang halal dan haram
serta mampu menghindari makanan dan minuman yang haram dalam kehidupan sehari
– hari

6.1  Memahami ajaran Islam tentang Qurban dan Aqiqah dan penyembelihannya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

1.   Mengenal peristiwa  Fathul Mekkah

5.     
Mengenal kejadian Fathul Mekkah dan
Rasul sebagai pembawa amanah

6.     
Mengenal bahwa Rasul adalah Rahmatan
Lil Alamin dan mempunyai sifat terpuji yang patut diteladani

1.2   Memahami peristiwa Fathul
Mekkah

 

2.1  Memahami peristiwa Fathul
Mekkah

 

 

3.1 Memahami fungsi Rasul sebagai Rahmatan Lil  Alamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Assasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
VI / I

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

1

2

3

2.     
Memiliki pengetahuan  dan keterampilan berbahasa Arab ± 300 kata
dan ungkapan serta struktur kalimat sederhana yang diprogramkan

 

2.1        
Mampu melakukan percakapan, membaca,
memahami wacana dan menyusun / membuat tulisan / karangan sederhana sesuai
dengan materi tentang ﺍﻻﻻﻢ dengan menggunakan struktur/kalimat yang meliputi
ﺧﺒﺭ ﻤﻗﺩﻢ

 

2.2        
Mampu melakukan percakapan, membaca,
memahami wacana dan menyusun / membuat tulisan / karangan sederhana sesuai
dengan materi tentang ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺍﻠﻤﺭﻳﺾ dengan menggunakan struktur/kalimat yang
meliputi ﻤﺒﺘﺩﺍ + ﺧﺒﺭ + ﻧﻌﺕ

 

2.3        
Mampu melakukan percakapan, membaca,
memahami wacana dan menyusun / membuat tulisan / karangan sederhana sesuai
dengan materi tentang ﻛﻡ ﺍﺴﺎﻋﺔ dengan menggunakan struktur/kalimat yang
meliputi  ﺍﻠﻌﺩﺩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ

 

 

 

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;}

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mengenal dan mampu membaca kalimat dan
potongan ayat – ayat Al Qur’an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     
Mengenal dan memiliki keterampilan
dasar menulis huruf Al Qur’an

 

 

3.     
Mampu menulis angka arab 1  sampai 10

4.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membedakan bacaan hamzah mati, ‘ain mati, kaf mati dan qof mati

1.2  Mampu membaca allif washol

1.3  Mampu membaca waqof, Mad’aridl Lis sukun dan mad’aridl

1.4  Mampu membaca Ta marbuthoh ketika waqof dan tidak waqof

1.5  Mampu melafalkan bacaan 5 harokat dan mengenal wau zaidah

1.6  Mampu membaca kalimat bertasydid dan bacaan dengung (gunnah) serta
alif lam syamsiah

1.7  Mampu melafalkan lapadzh Alah

1.8  Mampu melafalkan bacaan idghom

1.9  Mampu membaca enam harokat pada mad lazim Mustaqqol Kalimi

1.10         
Mampu membaca Nun mati dan Tanwin mati
ketika berhadapan dengan huruf Ba

 

1.11         
Mampu membaca Nun mati dan Tanwin
ketika berhadapan dengan huruf ikhfa

1.12         
Mampu mengucapkan bacaan waqof. Isymam
dan Tashil

2.1 Mampu menulis huruf sambung dua, tiga dan empat huruf

2.2 Mampu menulis huruf sambung yang terdiri dari lima, enam dan tujuh
huruf

2.3 Mampu
mewarnai kaligrafi

3.1 Mampu
menulis angka Arab dari 1 sampai 10

 

4.1 Hafal Al Qur’an surat – surat pendek (Al Kautsar, Al Ma’un, dan Al
Quraisy, Al Fiel, Al Humazah, Al A’rsy dan At Takasur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mampu melafalkan dan menghafalkan
Hadits dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Melafalkan dan menghafal hadits tentang kasih sayang

1.2  Menghafalkan hadits tentang beribadah hanya kepada Allah

1.3  Melafalkan dan menghafal hadits tentang ucapan salam

1.4  Melafalkan hadits tentang berjabat tangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mengenal kisah – kisah Rasul

 

1.1  Mengenal Nabi dan Rasul

1.2  Mengenal Nabi Musa yang gagah berani

1.3  Mengenal Nabi Isa putra Maryam

1.4  Membiasakan cinta Rasul

1.5  Mengenal Nabi Muhammad SAW idolaku

1.6  Mengenal Nabiku luar biasa

1.7  Nabi Muhammad SAW khotabin nabiyyin

1.8  Mengenal sifat wajib di Rasul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Membiasakan beradab secara Islami kepada tamu

1.2  Membiasakan melestarikan alam, sampah musuhku

1.3  Membiasakan beradab secara Islami berpakaian dan bercermin

1.4  Membiasakan bersahabat dengan fauna

1.5  Membiasakan memelihara tumbuhan secara Islami menanam tumbuhan hijau
menyejukkan dan memelihara air

1.6  Membiasakan beradab secara Islami pergi ke mesjid

1.7  Membiasakan beradab dan berdo’a mendengar adzan dan sesudah adzan

1.8  Membiasakan berdo’a dan adab ketika sakit

1.9  Membiasakan adab secara Islami berdo’a dan adab menjenguk orang sakit

1.10         
Membiasakan beradab secara Islami
berdo’a dan adab memperoleh kesehatan

1.11         
Membiasakan beradab berdo’a kebaikan
dunia akhirat, keluar rumah, naik kendaraan

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mengenal shalat lima waktu

 

1.1  Mampu melaksanakan shalat lima waktu

1.2  Memahami ketentuan – ketentuan shalat dan hal – hal yang
membatalkannya

1.3  Mampu memahami tata cara shalat berjamaah serta memahami bacaan do’a
sesudah shalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
1 / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mengetahui bentuk – bentuk tulisan
huruf hijaiyah yang bersambungan yang terdiri dari dua huruf atau lebih dan
mampu menuliskannya, serta membacanya dengan baik dan benar

1.1  Mampu menuliskan huruf – huruf hijaiyah yang bersambung yang terdiri
dari 2 huruf hijaiyah atau lebih yang ditulis paa awal kata, tengah kata atau
akhir kata serta mampu membacanya dengan baik dan benar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Al
Qur’an

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mampu membaca Al Qur’an secara Murottal
dengan tajwid yang baik

2.     
Mengenal dan memiliki keterampilan
dasar menulis huruf arab

3.     
Mampu menghafal Al Qur’an surat – surat
pendek (sesuai target yang telah ditentukan)

1.1  Mampu membaca Al Qur’an secara murottal juz 5 s.d Juz 8

 

2.1 Mampu menyalin
teks ayat pilihan

2.2 Mampu menyalin
teks do’a harian

 

3.1 Hafal surat – surat pendek (At Tien, Al Insyiroh,     AD Dulha dan Al Lail)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Hadits

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mampu melafalkan dan menghafal hadits
pendek tentang cara makan dan minum dalam kehidupan sehari – hari

 

 

 

2.     
Mampu melafalkan hadits tentang hormat
kepada guru

1.1  Hafal dan gemar membaca hadits tentang cara makan dan minum

1.2  Hafal dan gemar membaca hadits tentang berdo’a

1.3  Hafal dan gemar membaca hadits tentang menggunakan tangan kanan pada
waktu makan

1.4  Hafal hadits tentang makan jangan berlebihan

1.5  Melafalkan dan hafal hadits tentang 
makan dan minum jangan berdiri

2.1  Hafal hadits tentang hormat kepada guru dalam kehidupan sehari – hari

2.2  Mampu membedakan hormat kepada guru dan teman dalam kehidupan sehari
– hari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Aqidah

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mampu mengenal makhluk – makhluk gaib,
mencintai Rasul dan Al Qur’an

 

 

1.1  Mengimani adanya malaikat dan jin

1.2  Meyakini dan memahami adanya Nabi dan Rasul

1.3  Meyakini dan memahami Nabi Muhammad Rasulullah

1.4  Meyakini adanya Rakib dan Atid

1.5  Membiasakan melaksanakan Al Qur’an

1.6  Meneladani, mencintai tokoh yang berakhlak mulia dan menjauhi sifat
tokoh yang buruk (Nabi Musa dan Firaun)

1.7  Mengenal Nabi Isa dan nasrani

1.8  Mengenal tahun baru masehi dan tahun baru Islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Akhlak

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Memahami dan membiasakan diri berakhlak
terpuji dalam kehidupan sehari – hari

 

1.1  Membiasakan disiplin

1.2  Membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari – hari silaturahmi
(menjalin rasa kasih sayang)

1.3  Menunjukan Taawun

1.4  Menceritakan, berani meminjam, berani mengembalikan

1.5  Ihtiyat ( Kehati – hatian )

1.6  Mampu menjelaskan qanaah (menerima dengan hati syukur apapun
pemberian Allah )

1.7  Mampu mencintai dan meneladani tokoh yang mulia (kesederhanaan Nabi
Muhamma SAW)

1.8  Mampu mencintai dan meneladani keteguhan dan kecerdasan Nabi Ibrahim

1.9  Membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela dalam kehidupan
sehari – hari (Bakhil, kikir, hasad, adawah, Alajalah, ghadab dan Riya)

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mengenal hal – hal yang berkaitan
dengan shalat sunnah

2.     
Mengenal tentang konsep shalat jama’
dan Qashar

3.     
Mengenal tentang sujud Sahwi dan sujud
Syukur

4.     
Mengenal hal – hal ketika shalat dalam
keadaan sakit

1.1  Memahami tata cara shalat sunnah

 

 

2.1 Memahami
tata cara shalat Jama’ dan Qashar

 

3.1 Memahami
tata cara sujud Sahwi

3.2 Memahami
tata cara sujud Syukur

4.1 Memahami
tata cara shalat dalam keadaan sakit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Tarikh

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Penilaian

Alokasi

Waktu

(Menit)

Sumber

Belajar

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     
Mengenal sejarah kerasulan Nabi Muhamad
serta dapat mengambil contoh teladannya

2.     
Mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW dan
para sahabatnya serta mengenal kepribadiannya

 

3.     
Mengenal tata cara Nabi Muhammad SAW
dalam membawa masyarakat dan keluarganya

4.     
 

1.1  Memahami kerasulan Nabi Muhammad serta mengagumi sifat – sifat rasul
dalam berdakwah

 

 

2.1 Menyebutkan
dakwah – dakwah Nabi Muhammad

2.2 Meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya

2.3 Memahami beratnya perjuangan nabi dan para sahabatnya pada
awal  kerasulan

3.1 Memahami cara Nabi Muhammad dalam membina masyarakat serta reaksi
kaum kafir terhadap upayanya tersebut

3.2 Memahami kehidupan keluarga Nabi Muhammad dan upaya – upaya beliau
dalam membina rumah tangga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILABUS

Nama Sekolah              :
MDA Asasul Islamiyah

Mata Pelajaran : Bahasa
Arab

Kelas/Semester            :
II / II

Alokasi Waktu :

 

Standar

Kompetensi

Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator